Bildetekst: Merethe Lerfald i Østlandsforskning (t.v.) gjennomførte undersøkelsen for Rollag Næringsforening ved Liv Berven (t.h.)

Hyttebrukerundersøkelsen er avsluttet

Rollag Næringsforening gjennomførte i fjor høst en omfattende brukerundersøkelse blant fritidsbeboerne i Rollag kommune. Det var Østlandsforskning som gjennomførte selve undersøkelsen, og den hadde ei styringsgruppe der Vegglifjell Friluftslag og Rollag kommune deltok.

Vegglifjell.no vil i en artikkelserie se nærmere på hvilke svar som kom fram i undersøkelsen. Det var 1411 personer bosatt i Rollag kommune, og 2134 hytter eller fritidsboliger første januar 2018. Antall fritidsboliger har vokst med mer enn 30 prosent fra 2006 til 2018. Veksten i fritidsboliger i Rollag er vesentlig større enn i landet forøvrig.

Hyttebrukerundersøkelsen ble sendt ut til 1000 hytteeiere i Rollag og det kom inn 819 svar. Dette er en svarprosent på hele 81 og det utgjør 38% av fritidsboligene i Rollag kommune, som må sies å være veldig bra. Undersøkelsen bør derfor gi et godt bilde av fritidsbeboernes oppfatninger.

Ikke uventet er hytteeierne på Vegglifjell godt voksne, med en gjennomsnittsalder på 55 eller 59 år, litt avhengig av om de har gamle eller nyere hytter. Samtidig er andelen med høyskole eller universitetsutdanning stor – omtrent 60 prosent. Mange vil nok mene at de også tjener godt, med en gjennomsnittlig bruttoinntekt i husholdningen på 1,5 millioner.

360 oppgir å ha arbeid som gir muligheter til avspasering eller fjernarbeid. Det ble også spurt etter i hvilken grad dette benyttes til opphold i fritidsboligen. 55 prosent oppga at denne muligheten benyttes ofte eller som regel.

Mer enn 60 prosent av respondentene er hjemmehørende i fylkene Vestfold og Buskerud, mens Akershus og Oslo utgjør 30 prosent. Reiseavstand blir oppgitt som en viktig faktor.

Hva skal undersøkelsen brukes til videre?

Rollag Næringsforening har gjennomført en workshop hvor det ble jobbet med og reflektert over disse tre temaene:

Bygg og anlegg

Hvordan få kapasitet og møte planene til restaurering, påbygg og oppgradering av hyttene som har fremkommet i undersøkelsen.

Tjenester, service, aktiviteter, opplevelser

Hvilke tjenester kan vi tilby, hva kan vi samarbeide om, hva bør vi satse på?  Hva mangler vi?

Destinasjonsutvikling

Hva skal Vegglifjell være for hvem?  Hvilken profil ønsker vi å fremstå med som vi har forutsetninger og langsiktighet til å følge?

I tillegg har det kommet mange besvarelser som går direkte på det arbeidet Vegglifjell Friluftslag gjør. De har også påpekt deler ved tilbudet som er mangelfullt utviklet, og gir derfor en viktig pekepinn på arbeidet som skal gjøres framover.

Ønsker du å lese hele undersøkelsen? Den finner du her: https://www.ostforsk.no/publikasjoner/hyttebruksundersokelse-2018-rollag-kommune/