Bildetekst: 30 prosent av hytteeierne planlegger fornying av hytta. (Illustrasjonsfoto).

Hyttebrukerundersøkelsen: Planer om fornying

Undersøkelsen har stilt spørsmål om ulike tekniske kvaliteter ved hytta, slik som strøm og innlagt vann. 84 prosent har innlagt strøm, og 15 prosent har strøm fra solcellepanel. 65 prosent har innlagt vann, 63 prosent innlagt avløp, mens 9 prosent har innlagt fiber.

30 prosent av de som har svart på undersøkelsen, oppgir å ha planer om fornying i løpet av en 5-årsperiode. De ble bedt om å angi hva slags tiltak planene om fornying gjaldt. Omtrent 10 prosent oppga at fornyingen er knyttet til utvidelse av areal.

Av fritidsboligeierne med planer om fornying, er det en klart større andel av eiere med boliger bygd før år 2000 (65 prosent).

De som oppga å ha planer om fornying, ble bedt om å gi et kostnadsanslag for planlagt arbeid. 189 respondenter har gitt et slikt anslag. Gjennomsnittlig kostnadsanslag er 365 000 kroner. 30 prosent oppgir at de helst bruker lokale håndverkere.

Det har i den siste perioden vært en dreining fra rehabilitering til nybygg for de lokale entreprenørfirmaene. Denne undersøkelsen viser tydelig at det vil være et stort potensial også for rehabilitering i tiden som kommer. Et annet interessant aspekt er at det er et visst press i arbeidsmarkedet i Rollag kommune. Man hører ofte om mangel på arbeidsplasser i utkantkommunene. Dette har vært en problemstilling også i Rollag, og særlig etter at KA Rollag ble lagt ned. Men, det er altså et stort potensial for de som ønsker å etablere ny virksomhet, eller videreutvikle eksisterende virksomhet med kompetanse innenfor bygg. Her blir det viktig å jobbe med kvalifisering av arbeidskraft for å møte disse utfordringene.