Hyttebrukerundersøkelsen: Hvorfor fritidsbolig i Rollag

En gjennomsnittlig fritidsbolig på Vegglifjell er i bruk 64 døgn i året. I månedene februar, mars, juli og desember blir hyttene mest brukt, mens de blir klart minst brukt i mai, juni og november.

Avstand i forhold til hjemsted, og stillhet og ro skiller seg ut som svært viktige faktorer for å eie fritidsbolig i Rollag. Tidlig snø oppgis også som svært viktig for mange av eierne.

Preparerte skiløyper, fotturmuligheter og nærhet til høyfjellsområder skiller seg ut som egenskaper som er svært viktige for å eie fritidsbolig i Rollag kommune. Med unntak av lett tilgang til høyfjellsområder, er dette forhold som en kan få de fleste steder. Rollags fortrinn er særlig stillhet og ro, tidlig snø og lett tilgang til høyfjellsområder i passe avstand fra hjemstedet.

Annonse
Annonse

I videre utvikling må en derfor være særlig oppmerksom på å ikke forringe slike særlige kvaliteter. Det ble også spurt om det er negative forhold ved å ha fritidsbolig. Eiendomsskatt og bruk av denne nevnes av mange, samt store naturinngrep og rask utbyggingstakt. Forholdet mellom kommunale avgifter og tjenester, eksempelvis renovasjon, nevnes også. Økende grad av lysforurensning trekkes også frem som én av flere negative følger av utbyggingstakten.

90 prosent av de som svarte oppga preparerte skiløyper som viktig eller svært viktig. Samtidig mente et stort flertall at løypene er bra eller svært bra. Dette er et viktig signal for Vegglifjell Friluftslag, men skal selvfølgelig ikke være noen sovepute.

På den annen side oppga omtrent 30 prosent at sykkelstier er viktig eller svært viktig. Men her svarte nesten halvparten at tilbudet er dårlig eller passe. Dette er notert. Vegglifjell Friluftslag vil i sommer jobbe med å kartlegge sykkelpotensialet. Vi kan ikke love noen nye tilbud i år, men håper å kunne realisere noe nytt til neste sommer.

Turmål med rasteplass har også et forbedringspotensial. Vegglifjell Friluftslag jobber med å lansere ti på topp denne sommeren. Samtidig jobbes det med å kartlegge og merke de stiene som skal være merket, i samarbeid med hytteforeningene og grunneierne.

Det blir kommentert at løypetilbudet i enkelte områder i dag er for lite. Videre nevnes også utfordringer, og trafikkfarlige situasjoner med skiløyper som krysser veier. Flere er inne på kommunens rolle i forhold til videre utbygging. Det blir nevnt at deler av eiendomsskatten må føres tilbake til fjellet. Skiløyper, sykkelstier og turstier må bevares eller forbedres når reguleringsplaner godkjennes.

Det blir også hevdet at Vegglifjell i løpet av få tiår er redusert fra å være en naturperle til et nedbygget hytteområde med veier, støy og få sammenhengende naturområder igjen.  Flere er opptatt av renovasjon og tømmefrekvens, avstand til containere og åpningstider på gjenbruksstasjonen. Det er viktig at slik infrastruktur tilpasses omfang og vekst i brukere av området.