Bildetekst: Noen av fritidsbeboerne ønsker å delta som frivillige ved arrangement. Her fra Matfestivalen i 2018. (Foto: Sanna Finstad).

Hyttebrukerundersøkelsen: Lokalt engasjement

Fritidsboligeiere har tradisjonelt blitt sett på som turister, men ses nå i større grad som deltidsinnbyggere i sin fritidsboligkommune. Til forskjell fra turistene, har deltidsinnbyggeren gjennom sitt eierskap en mer varig tilknytning til kommunen.

Sammenlignet med en turist, vil deltidsinnbyggerens behov og adferd være mer likt det til en fastboende. Mange fritidsboligkommuner opplever synkende folketall samtidig som antall fritidsboliger, og med det antall deltidsinnbyggere, øker. Det er mange steder et økende fokus på hvordan deltidsinnbyggere kan integreres og utgjøre en ressurs for sine deltidssamfunn.

380 respondenter svarte: «Nei, jeg ønsker å ha fri når jeg er i fritidsboligen.» At en så vidt stor andel (88 prosent) ikke ønsker å bidra er ikke overraskende, og stemmer godt med resultater og erfaringer fra andre steder.

Av de som ønsker å bidra, er det flest som ønsker å bidra til utvikling av tilbud og aktiviteter i nærområdet. Det vil si de er villig til å bidra i forhold til noe som kommer dem selv til gode, noe som også stemmer godt med andres erfaringer.

Det er likevel noen som ønsker å delta som frivillige ved arrangement, levere tjenester som kompetanse eller rådgivning. Selv om disse kun utgjør en liten andel av fritidsbeboerne, kan det være viktig å få «tilgang til» de ressursene og kompetansen som slik kan tilføres frivillig og annet arbeid i kommunen.

Enkelte fritidsboligkommuner, som f.eks. Øyer, Gausdal og Trysil, har et årlig møte i tilknytning til påsken eller andre ferieperioder, hvor alle fritidsboligeiere inviteres.

Kommunen inviterer og har med det en arena for dialog med sine deltidsinnbyggere. Det lages et program for møte, hvor relevante saker presenteres. Ved å invitere til en slik arena for dialog, gir en også et uttrykk for at en ønsker en involvering fra fritidsboligeiere.

Dette kan være et aktuelt tiltak for også Rollag kommune. Dette kan være et første steg for å involvere deltidsinnbyggerne, og bidra til en dialog som er tjenlig for begge parter. En mer formalisert dialog kan gjennomføres mellom representanter for kommunen og fritidsboligforeningene.