Informasjon fra styret:

Denne sommersesongen har styret jobbet med følgende:

  • Taksert veinettet av kompetent person (Veiplanlegger fra Viken skog) for å vurdere muligheten for vinteråpen vei Fra Dalsethaugen til Eide.
  • Ad ny bom-løsning: Sett på kostnadsoverslag sammen med grunneierrepresentanter og befart lignende løsninger i nærområdet og fant ut at de kostnadsestimatene styret hadde funnet, stemte med deres kostnader. Informert grunneierne som nå har det nødvendig underlag for å ta en avgjørelse.
  • Gruset deler av veinettet denne sommeren samt tatt en runde med kantslått.
  • Sammen med Nore Fjelldrift har vi sett på hvilke parseller som skal utbedres med fokus på området fra Nore grense til søre Myran seter. Har allerede utbedret parsell ved søre Myran seter. Her er vi ikke helt ferdig.

Ellers kan vi nevne at årsmøtet blir tirsdag 7. april 2020

Ifølge vedtektene må saker som ønskes tatt opp på årsmøtet være styret i hende innen 1. Februar.

Mvh. Ulrik Hoff, leder.