Informasjon om Vegglifjell Eiendom SA

Grunneierorganisasjonen Vegglifjell Eiendom SA er nå stiftet og registrert i Brønnøysund. Formålet til organisasjonen er å samle grunneierne på Vegglifjell for å kunne utvikle hele området på en bedre måte, i samarbeid med næringsliv, hytteeiere, andre organisasjoner og kommune.

Det er mer enn 70 grunneiere på hele Vegglifjell, mer enn 2000 hytter, et mangfold av bedrifter, lag og foreninger og andre aktører. Det er veldig viktig at området vårt framstår som godt organisert og koordinert for at det skal bli et godt sted å være for alle parter.

Vegglifjell Eiendom har i samarbeid med representanter fra næringslivet arbeidet fram en modell for hvordan også bedriftene skal bidra med penger til skiløyper og annen grønn infrastruktur. I dag er det grunneierne som drar det tyngste lasset når det gjelder investeringer, men vi vet at mange bedrifter ønsker å være med å bidra. Modellen for å finansiere fellesgodene kan utvides til hele Rollag dersom det er ønskelig.

Vi vil arbeide for å få med flere hytteeiere på å binde seg til det årlige, faste bidraget på 1250 kr til Vegglifjell Friluftslag, til drift av skiløyper og lignende tiltak. Litt forenklet kan vi si at 25 % av hytteeierne betaler 50 % av løypekostnadene, 50 % av hytteeierne betaler de resterende 50 % av kostnadene frivillig gjennom hytteierforeningene, mens de siste 25 % av hytteeierne ikke betaler i det hele tatt. Hytteeierforeningene jobber med å få flere medlemmer og med å få opp den frivillige betalingen til samme nivå som «1000-lappen». Sammen kan vi få til enda bedre og mer forutsigbare skiløyper på Vegglifjell framover.

Vegglifjell Eiendom SA vil forsøke å koordinere grunneiernes interesser i ny kommunedelplan overfor Rollag kommune. Det er viktig å få fram at flere av grunneierne ikke ønsker nye byggeområder, og organisasjonen skal arbeide for å ivareta alle grunneiernes interesser.

Vegglifjell mangler i dag en god nettside som markedsfører området vårt med hytteområder og bedrifter på en god måte. Dette arbeider Vegglifjell Eiendom SA for å løse sammen med næringslivet. Vi er i startgropen på å lage en ny og flott nettside for nye og gamle gjester. Følg med!

Det å være grunneier og «hyttevert» i dag er krevende. Det er mye som grunneiere bør ha kunnskap om når det gjelder ønsker og behov som hytteeiere har, dialog med hytteeiere, og rettigheter og plikter. Vegglifjell Eiendom SA vil legge vekt på kursing og opplæring av grunneiere i «vertskapsrollen» og bidra til et godt samarbeid med alle våre hyttegjester.

Vegglifjell Eiendom SA vil allerede nå melde fra om at en ønsker å være en konstruktiv aktør som skal bidra til å løfte samarbeidet på Vegglifjell slik at det blir et enda bedre sted å være framover, både for hyttegjester, turister og bygdefolket!

Styret i Vegglifjell Eiendom SA

v/ styreleder Thor Arne Bjørkgarden