Det ble i ekstraordinært statsråd den 15.03.2020 vedtatt en ny forskrift som regulerer opphold på fritidseiendom (Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbruddet av Covid-19). Det er § 5 som regulerer forholdet rundt fritdseiendom, og her åpnes det for at forhold i forbindelse med strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn er tillatt. Det er viktig å merke seg at § 5 ikke har trådt i kraft pr. dags dato.

  • 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunenPersoner som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Trer i kraft når departementet bestemmer.

  • 9.Ikrafttredelse. Forlengelse
    Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet bestemmer. Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.

Dersom forskriften trer i kraft slik den nå foreligger, åpner ikke ordlyden i forskriften for dispensasjon/unntak om lengere tids opphold, men tilsyn og strengt nødvendig vedlikehold er som nevnt unntatt.

Det er likevel en sterk oppfordring fra myndighetene og Rollag kommune om at fritidsbeboere holder seg i sin hjemkommune. Det er fortsatt like viktig for å redusere smittespredning, og for å unngå ekstra belastning på det lokale helsevesenet og legevakta. Vi gjør også oppmerksom på at forbudet kan tre i kraft på kort varsel.

Med vennlig hilsen

Jon Vegar Lied Persen

Arkivleder, Rollag kommune