Innkalling til Årsmøte i Sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide

Sted: Veggli Fjellstue

Dato: tirsdag 16.04.2019

Tid: kl. 17:30

Saksliste for årsmøtet:

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av protokollfører

3. Godkjenning av innkallingen, fullmakter og saksliste.

4. Valg av 2 personer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen

5. Styrets årsmelding for 2018

6. Reviderte regnskap for 2018

7. Arbeidsplan for 2019. D.v.s. bomløsning, brøyteordning og opprustning av veg Dalsethaugen – Roe seter

8. Budsjett, innbefattet års-, bom-, tilknytnings- og slitasjeavgifter for 2019/20

9. Behandle innkomne saker. Innkommen sak fra grunneiere i Nore: Vinterstegning av veiparsellen Søre – Myran seter – Eide.

10. Vedta endringer i vedtektene. • Nye medeiere og ny fordeling mellom medeierne langs Roevegen • Endre oversikt over medeiere av vegene Persbu og Høybulivegen • Endre §8.3 Innsyn styremøteprotokoller • Endre §10. Nytt punkt: Slitasjeavgift pr hyttetomt godkjent for utbygging.

11. Valg

• Velge så mange styremedlemmer med vararepresentanter som står på valg. Medeierne i veien og hytteeierne velger hver sine representanter.

• Velge leder blant medeierne i veien.

• Velge en revisor med vararepresentanter for to år.

• Velge en representant til valgnemnd fra hytteeierne,

• Meddele signaturrett til medeiernes representanter i styret.

• Godtgjørelse for tillitsvalgte

Enkel servering

Vel møtt ønskes fra styret

Årsmøtepapirene er å finne på www.vegglifjell.no (Gå inn på lag og foreninger og så veilaget Persbu- Høybuli/Persbuhaugen- Roe/Eide.

Spørsmål i forbindelse med årsmøtet kan sendes på epost til: gaupehoff@gmail.com. Tlf: 926 53 807.

For styret Ulrik Hoff (leder)