VARSEL OM PLANARBEID: NY-REGULERING AV HØGHAUG-MYREFJELL, SØRE VEGGLIFJELL I ROLLAG KOMMUNE

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid for ny-regulering av Høghaug – Myrefjell, Søre Vegglifjell, i hht. plan og bygningslovens § 12-8 og forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Formålet med planarbeidet er å regulere inn areal for turistanlegg med parkering, adkomstveg og turveg på Myrefjell.

Det vil også foreslås endringer med økt utnyttelsesgrad for utvalgte tomter og endrede rammer for oppføring av hytte på enkelte tomter.

Rollag kommune har godkjent oppstart av planarbeidet og har ikke stilt krav om konsekvensutredning. Planarbeidet vil gjennomføres parallelt med ny kommunedelplan for Vegglifjell.

Planforslag vil oversendes Rollag kommune for behandling i slutten av mai 2019 med påfølgende høring til alle berørte parter.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Naturforvalter AS ved Kjetil Heitmann, Numedalstunet 5, 3628 Veggli, mobil 90 91 98 60, e-post kjetil.heitmann@naturforvalter.no.

Planinitiativ kan fås ved henvendelse samme sted. Frist for innspill som ønskes vurdert ved oppstart av planarbeidet er 23. mai 2019.