VARSEL OM PLANARBEID: REGULERINGSPLAN FOR VEG VED LANGEVATN, NORDRE VEGGLIFJELL I ROLLAG KOMMUNE

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med reguleringsplan for veg øst for Langevatn på Nordre
Vegglifjell i Rollag kommune, i hht. plan- og bygningslovens § 12-8 (LOV 2008-06-27 nr. 71) og
forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven (FOR-
2017-12-08-1950).


Planområdet berører landbrukseiendommene gbnr 19/2, 31/1 og 31/4 og framgår av vedlagte kartutsnitt.
Formålet med planarbeidet er å regulere veg til inntil fire eksisterende hytter, samt å oppgradere
bestemmelser for utvikling av hyttetomtene i henhold til gjeldende kommunedelplan for Vegglifjell.


Planene for veg var søkt og nabovarslet som endring av reguleringsplan og dispensasjon fra disposisjonsplan
30.07.2019. På bakgrunn av uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og merknader fra
berørte hytteeiere, har Rollag kommune anbefalt at det utarbeides ny reguleringsplan for hele vegen.


Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommunedelplan. Rollag kommune har godkjent oppstart av
planarbeidet og har ikke stilt krav om egen konsekvensutredning. Planforslag vil oversendes Rollag
kommune for videre behandling i løpet av høst 2019, med påfølgende høring til alle berørte parter.


Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Naturforvalter AS ved Kjetil Heitmann, Numedalstunet
3628 Veggli, mobil 90 91 98 60, epost kjetil.heitmann@naturforvalter.no.


Planinitiativ som beskriver planarbeidet og referat fra oppstartmøte fra Rollag kommune kan fås ved
henvendelse til undertegnede. Frist for uttalelse til oppstart av planarbeidet er 14. oktober 2019.


Dersom noen av de berørte hytteeiendommer ikke ønsker å være del av planarbeidet og kunne få veg
til egen hytte, bes det om tilbakemelding på det. Da vil planområdet beskjæres til endelig planforslag.