Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Referat fra styremøte torsdag 29. september 2016, Veglaget Persbu/Høybuli/Roe/Eide

Sted: Lampeland hotell Tid: Torsdag 29/09 – 2016 kl. 1800 - ca. 21.00

Følgende styremedlemmer var til stede. 

    Bjørn Ivar Schei    

    Jon Cato Landsverk

    Jonny Myrann

    Øystein Morten                                 

Ole Øyvind Tveiten hadde meldt forfall. Vara Harald Grønvold stilte i stedet. 

 

1. Tilstandsrapport veien. Vedlikehold sommersesongen 2016.

 

Det var kjørt på grus for ca. 35.000 på Persbuhaugen. Det skulle gruses for ca. 10.000 til i området. På Nore-siden skulle en utglidning på veien repareres. Litt avhengig av kostnaden, ville en vurdere noe grusing også på strekningen Eide-Roe. Styreleder skulle avklare pris for reparasjon før vi tok stilling til grusing. 

 

2. Avklaring av veilagets forhold til oppgraderingen av veien til tomtefeltet til Dalset Sameie. Hva er avklart? Hva er ikke avklart? Hvordan skal vi forholde oss til en fremtidig brøyteordning?

 

Et flertall på det siste årsmøtet var negative til at veglaget skulle gjennomføre en opprusting av veien frem til Roe seter. Bakgrunnen var et forslag om å  høyne standarden på veien for å komme i gang med en brøyteordning. Flertallet på årsmøtet var også negative til å være med på en brøyteordning fra Dalsethaugen og nordover. Dermed tar veglaget verken intiativet til opprusting av veien eller starter noen brøyteordning. Ingen av veglagets medlemmer kan heller tvinges inn i en slik ordning. Samtidig har grunneierne i Dalset sameie 24 godkjente hyttetomter som skal ha høystandard. Det vil si at de også skal ha vinterbrøytet vei. Disse grunneierne har all rett til å ruste opp veien til egen næring for egen regning, uavhengig av vedtak i veglaget. Denne opprustingen er allerede gjennomført. Grunneierne vil også ta initiativet til en brøyteordning for fremtidige hytteeiere i det nye tomtefeltet. Veglaget skal i henhold til vedtektene forvalte veien på en tidsmessig måte i forholdt til hytteinteressene i området. Det vil si at vi stiller oss positive til en brøyteordning som finansieres av grunneierne i Dalset sameie og/eller de som kjøper tomter i det nye hyttefeltet. Vi må også godkjenne brøyteordningen på de ca 1,5 km på Roevegen. Veglaget kan også ta ansvaret for organisering av hele den nye brøyteordningen på Nore-siden. Eldre hytteeiere har full anledning både til å kjøpe seg inn på opprustingen av veien og selv ta initiativet til å være med på den nye brøyteordningen. De som ikke ønsker dette, betaler veglaget 500 kr. for å kjøre opp til Dalshaugen som tidligere. Nye og gamle hytteeiere som skal være med på brøyteordningen, må betale det denne koster delt på antall hytter som skal være med og i tillegg 500 kr. for å kjøre opp til avkjørselen til Dalsethaugen, kr. 480 i administrasjonsgebyr til veglaget og kr. 570 for vedlikehold av Roevegen. Dersom en eller flere grunneiere for egen regning vil ruste opp vegen videre nordover fra avkjørselen til det nye tomtefeltet, stiller veglaget seg positive også til dette. En ny brøyteordning kan også omfatte brøyting videre nordover for gamle hytteeiere som selv ønsker å være med på finansieringen av denne. For å skille mellom hytteeiere som i henhold til årsmøtets vedtak fremdeles skal betale det samme som tidligere og vintertid parkere ved Dalsethaugen, og eventuelle nye hytteeiere som skal være med på den nye brøyteordningen som grunneierne tar initiativet til, bør det settes opp en bom, som da må finansieres av de som tar initiativ til brøyteordningen. Eventuelt må det bare settes opp et skilt som informerer om at kjøring videre fra Dalsethaugen kun er for de som har betalt for vinterbrøyting. 

 

3. Forholdet til Vegglifjellvegen veglag. Hva ønsker vi her i fremtiden?  Se vedlagt avtale. Se også vedlagt forslag fra grunneiere i Nore.

Styret i veglaget ønsker å videreføre dagens avtale (som løper til en av partene sier den opp) med at Vegglifjellvegen veglag drifter hovedvegen opp til avkjørselen til Dalsethaugen. Det er også aktuelt å forhandle om at Vegglifjellvegen veglag på sikt kan brøyte veien videre nordover.  For å kompensere for bortfall av bominntekter som i dag betales i hovedbommen til Vegglifjellvegen, betaler Vegglifjellvegen veglag i dag kr. 25.000 som går til sommervedlikeholdet av Roevegen. For å gjenspeile den økte trafikken i området, ønsker styret at denne summen må økes betraktelig. Vi ønsker også at bommen ved Eide skal forvaltes på en bedre måte, noe som bør skje gjennom at vi både administrerer og får inntekter fra bomkassa her. 

Videre var det kommet inn følgende forslag fra flere grunneiere i Nore: 

 

    1. Elektronisk bom ved oppkjøring fra Eide.

    2. Elektronisk bom på kommunegrensen Rollag/Nore og Uvdal.

 

Styreleder hadde fått en beregning for oppsetting av elektronisk bom fra Vegglifjellvegen veglag (se vedlegg). Den viser en kostnad på over kr. 370.000 for å etablere et slikt bomsystem. I tillegg kommer årlige driftskostnader og krav om døgnvakt gjennom hele året. Inntekten fra bommen på Eide har aldri vært på et slikt nivå at en slik investering og drift vil la seg kunne forsvare. 

 

    3. Forhandle fram ny avtale med Vegglifjellvegen veglag. 

 

Det er avtalt forhandlinger med styreleder i Vegglifjellvegen veglag sommeren 2017. Her skal de to veglagene bli enige om en ny avtale. 

 

    4. Endring av priser for bruk av Roevegen.

 

Et forslag om endring av priser tas med inn i forhandlingene, nevnt over. 

 

4. Gjennomgang av økonomi og budsjett.

 

Vedlikehold av vegen for Persbu/Høybuli og Dalsethaugen ville gjennomføres innenfor budsjettet på kr. 70.000. Inntektene her kommer utelukkende fra årsavgifter fra hytteeiere, og må betegnes som helt sikre. For Roevegen var det budsjettert med inntekter på kr. 25.000 fra tømmertransport. Her blir det ingen inntekter i år, og derfor må budsjettet til sommervedlikehold settes ned fra 70.000 til 45.000. 

Det var også budsjettert med noen flere turer for brøyting, og både utgiftene og fakturane til hytteeierne må nedjusteres i henhold til dette. 

 

5. Fakturering høsten 2016

I årsmøtet ble det bestemt å øke avgiften for administrasjon fra kr. 430 til 480, samt å øke med kr. 100 til vedlikehold av vei på alle strekninger. For å få faktureringen riktig i forhold til hvem som skal ha brøytet privat parkering og ikke, ble det vedtatt å kalle inn til et møte med brøyter (Bjørnar), Ulrik, Øystein og Bjørn før 20. oktober. Her skal det også avklares hvilke nye hytter som har kommet til, og vi må bli oppdatert på adresser osv. 

 

6. Utestående krav/inkasso. 

Bare en bruker hadde ennå ikke betalt. Styreleder hadde snakket med ham, og han ville betale umiddelbart. 

 

7. Eventuelt

 

Harald Grønvold foreslo at eventuelle underskudd og overskudd i et år skulle overføres til neste år innenfor hvert veiområde. Styret vedtok å bringe dette inn i utformingen av budsjettet for neste år. Grønvold ville også at det skulle presiseres i årsmøtereferatet at vedtaket om tilknytningsavgift på kr. 1 kun gjaldt for Persby/Høybuli-området. Dette tas inn som en endring til årsmøtereferatet, for å gjøre dette tydeligere. Det ble også pekt på at referratene både fra årsmøte- og styremøtene burde være tilgjengelig på nett innen en uke. 

 

Øystein Morten

tlf: 41560955/oystein.morten@gmail.com

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo