Brøyteavtale for Killingdalen

                                           BRØYTEKONTRAKT

                                             INNGÅTT MELLOM

                                   KILLINGDALEN HYTTEFORENING

                                            (heretter kalt Kunden)

                                                           og

                               Svein Egil Haugen, org. Nr 970 153 160

                                           (heretter kalt Leverandøren)

 

Brøyteoppdraget som er befestet ved denne kontrakt, gjelder veier og parkerings-plasser i området inndelt på følgende måte: Felt 1, Felt 2, Felt 2b og Felt 3. For hele veinettet i disse områder, samt to parkeringsplasser pr. hytte, skal måking utføres der merkestenger er satt opp av hytteeier i samarbeid med styret og leverandøren.

Utøver av brøytingen (Leverandøren) forplikter seg til å oppfylle følgende:

1.     Før alle helger skal brøytingen startes i god tid slik at veien er kjørbar inn til alle hyttene fra og med fredag kl. 14.00 til og med søndag kl. 20.00.

2.     Jule- og nyttårshelg skal det være brøytet fra og med lille julaften kl. 14.00 og til og med 1. nyttårsdag kl. 20.00

3.     Skolenes vinterferie skal brøytes slik at det tas hensyn til når det er ferie i de forskjellige fylkene hytteeierne har tilknytning til. I de aktuelle vinterferieuker skal det brøytes fra og med fredag kl. 14.00, uken igjennom, til og med søndag kl. 20.00.

4.     Påsken skal det brøytes fra og med fredag før Palmesøndag kl. 14.00 – hele uken frem til og med 2. påskedag kl. 20.00.

5.     Strøing av vanskelige partier på samtlige veier.

I spesielle tilfeller skal det være mulig å bestille brøyting ut over avtalen. Bestiller en hytteeier slik brøyting, er hytteeieren også økonomisk ansvarlig for denne. Oppgjør skjer i slike tilfeller direkte mellom hytteeier og Leverandør.

Når det gjelder frakt og oppsetting av hytter på vinterstid, skal eventuell nødvendig brøyting i denne forbindelse avtales direkte mellom kjøper/selger av eiendommen slik at slik brøyting ikke belaster fellesskapet.

Selv om det er den enkeltes hytteeiers ansvar så lenge brøyteansvarlig utfører oppdraget aktsomt, forventes det at brøyter tar de best mulige hensyn når det gjelder snøsprut og lignende på vinduer, dører og ikke minst parkerte kjøretøy.

Partene er enige om at ovenstående skal oppfylles, såfremt det ikke er ekstreme vær og vindforhold. Ekstreme værforhold forstås slik:

Veinettet snør eller føyker igjen slik at det er nødvendig å brøyte MER enn en gang pr. tredje time.

Under slike forhold brøytes det etter skjønn og beste evne. Det forventes at det i alle fall brøytes ved de tider som er mest naturlig for ankomst og avreise – samt en periode på lørdag formiddag.

Hytteforeningen er ikke ansvarlig for slitasje og skader på brøyteutstyr, det være seg under bruk eller under eventuell lagring på stedet.

Hytteeierne er hver for seg ansvarlig for merking av egne parkeringsplasser, og at disse er klargjort for brøyting. Eventuelle klager skal umiddelbart rettes til hytteforeningens leder.

Da brøytingen anses som et serviceoppdrag hvor Hytteforeningen betaler for en kontraktsfestet tjeneste, vil vi etter hver sesong (etter påske) foreta en evaluering av det utførte arbeidet. Hytteforeningen vil da vurdere:

·       Oppfyllelse av kontraktens innhold

·       Servicenivået og fleksibiliteten hos Leverandøren/brøyter

·       Eventuelle klager fra hytteeierne

·       Eventuelle forslag fra Leverandør/brøyter om forbedringer av brøytetjenesten

Ved brudd eller vesentlige mangler på oppfyllelse av avtalen vil Hytteforeningen som Kunde ha rett til å si opp kontrakten – for å innhente nytt tilbud fra andre aktører.

Oppgjør for oppdraget skal skje på følgende måte:

·       Første halvpart (halv år) betales innen 1. desember det aktuelle brøyteåret

·       Andre halvpart betales innen 15. februar det aktuelle brøyteåret.

Ved eventuelle tvister, har partene rett til å møtes med sakkyndige personer slik at tvisten kan løses på en enkel måte.

Denne kontrakten gjelder for sesongen 2015/2016 samt påfølgende 2 sesonger. Hytteforeningen har opsjon på forlengelse med ytterligere 2 sesonger. Kontrakten kan termineres tidligere dersom det foreligger saklig grunnlag med utgangspunkt i tjenestens kvalitet eller liknende.

Pris for sesongen 2015/2016 er avtalt til kr. 5.140,- eksklusive moms pr hytte, totalt 380.337 eksklusive moms.

For påfølgende sesonger kan prisen konsumpris-reguleres basert på konsumprisindeks totalindeks for september, med juli 2015 som utgangspunkt. Dersom det har funnet sted vesentlige endringer i lønnsforhold, dieselpriser eller liknende som medfører at konsumprisregulering er urimelig, skal det gjennomføres forhandlinger om hva som er rimelig prisregulering.

 

Veggli den 17. juli 2015

 

_________________________                                             _____________________

Killingdalen Hytteforening                                                   Svein Egil Haugen

Rolf Chr. Thrane Nielsen

Brøytekontrakt 17.07.2015 Svein E. Haugen