Vedtekter for Vegglifjell Friluftslag

VEDTEKTER FOR VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG

Vedtatt 23.05.13

§ 1. Foreningens navn og sete

Foreningens navn er Vegglifjell friluftslag og ble stiftet 19. april 2012. Foreningens sete ligger i Rollag kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er å samle grunneiere, næringsdrivende og hytteeiere for utvikling av reiselivsmessig infrastruktur – definert som tiltak som i seg selv er ulønnsomme. Den skal koordinere drift og finansiering av fellestiltak som er med på å øke opplevelsen i forbindelse med allmennhetens bruk av området. Foreningen skal være med å planlegge og utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen på Vegglifjell, samt medvirke til helhetlige planprosesser. Foreningens virksomhet utøves i Rollag Kommune. Den har ikke som formål å drive kommersiell virksomhet.

§ 3. Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§. 4 Medlemmer
Grunneiere med landbrukseiendom, næringsdrivende, hytteeierforeninger og grunneierlag innenfor området Vegglifjell, kan bli medlemmer. Grunneiers rettigheter er uberørt av medlemskapet. Nye medlemmer kan tas opp etter skriftlig søknad. Vedtak om opptak gjøres av styret eller årsmøtet. Medlemskap følger eiendommen, foreningen eller foretaket, og kan ikke skilles fra denne. Ved eierskifte trer ny eier inn i tidligere eiers rettigheter og plikter etter vedtektene. Overdragelse av eiendom skal meldes til styret for registrering. Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig. Frist for utmelding er tre måneder. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler for øvrig. Ved inngåelse av medlemskap skal det inngås forpliktende avtale med den enkelte grunneier, eller foretak – jf. § 6.

§ 5. Medlemsavgift
Hvert medlem innbetaler en årlig medlemsavgift fastsatt av årsmøte.

§ 6. Medlemmenes rettigheter og plikter

Arealdisponering.
Medlemmer som stiller areal til disposisjon for fellestiltak som er tjenelig for utnytting av området, kan få rett til kompensasjon etter avtale. Eksempelvis ved båndlagt areal der det er varige fysiske inngrep. Vegglifjell Utmarkslag kan således ha ansvar på vegne av sine medlemmer til å inngå avtale om bruk av grunn.

Årlig avgift.
Medlemmer som selger hyttetomter må besørge at det i alle nye salgs- og festekontrakter skal tas inn et punkt om innbetaling av årlig avgift til drift av fellestiltak. Avgiften fastsettes av årsmøtet og med bakgrunn i konsumprisindeksen.
Hytteeierforeninger og grunneierlag som har medlemskap skal etter avtale betale inn sitt bidrag til løypekjøring til Vegglifjell Utmarkslag.

Fond.
Alle medlemmer forplikter seg til å innbetale en prosentsats fra omsetning av tomter, hytter og leiligheter på Vegglifjell. For hytter og leiligheter er det her tomteverdien som skal ligge til grunn. Næringsdrivende betaler et årlig bidrag til fondet. Dette bidraget beregnes etterskuddsvis fra foregående års driftsresultat. Lagets styre er ansvarlig for å utarbeide framdriftsplaner som setter rammer for bruken av de avsatte midler. Planer legges fram for årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte for godkjenning.
Områdene skal ha sine egne delplaner og egne konti. Endringer i områdeplaner må skje med flertall innenfor hvert område.

§ 7. Planer
Vegglifjell Friluftslag skal etter avtale påta seg oppgaver og koordinering i forbindelse med planlegging.

§ 8. Årsmøte
Årsmøtet er lagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai etter innkalling fra styret. Innkalling skjer skriftlig, (inkluderer e-post) til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og eventuelle planer om tiltak. Eventuelle saker som medlemmene ønsker å ta opp må meldes skriftlig til styret innen 15. april.

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte når styret selv, revisor eller minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt sak. Slikt årsmøte skal holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt, og skal kunngjøres på samme måte som for ordinært årsmøte. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

I årsmøtet har hvert medlem som har betalt medlemskap, èn stemme. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Hvert medlem kan ta med seg èn rådgiver som årsmøtet kan gi talerett.

Årsmøtet velger møteleder som fungerer til og med neste årsmøte.
Vedtak skjer ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Ved stemmelikhet ved valg eller ansettelse skal det holdes ny avstemning. Dersom det også da blir stemmelikhet avgjøres spørsmålet ved loddtrekning.

I det ordinære årsmøtet behandles:

1. Styrets beretning
2. Regnskap (og eventuelt revisjonsberetning) og disponering av årsoverskudd.
3. Framdriftsplaner.
4. Godtgjørelse til styremedlemmer.
5. Valg av styremedlemmer, og evt. varamedlemmer.
6. Valg av styreleder.
7. Valg av revisor.
8. Valg av møteleder og varamedlemmer for kommende periode.
9. Valg av medlem til å underskrive protokoll sammen med styrets leder.
10. Velge valgkomité bestående av to medlemmer, og et varamedlem. Leder går automatisk ut hvert år, mens medlem og varamedlem rykker opp.
Varamedlem velges hvert år.
11. Andre saker nevnt i innkallingen eller som fremgår av vedtektene.

§ 9. Styret
Lagets ledes av et styre på inntil 11 medlemmer. Styret sammensettes slik at alle grupperinger er representert. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Gyldig vedtak treffes ved flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Styrets medlemmer velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Hvert år trer halvparten av medlemmene ut av styret, første gang etter loddtrekning. Styrets leder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen. Styret for øvrig konstituerer seg selv.
Fra styremøtene føres protokoll som underskrives av to av de frammøtte styremedlemmene (styrets leder og ett medlem) sammen med daglig leder.
Styret representerer laget utad og skal lede virksomheten i samsvar med vedtektene og de beslutninger som er fattet av årsmøtet. Styret kan forhandle og inngå avtaler som følger av lagets formål, og som er naturlige innenfor den virksomhet laget skal drive. Laget forpliktes av to styremedlemmer i fellesskap, eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.
Styret kan ved behov leie hjelp til forretningsførsel og evt. ansette daglig leder.
Styrets leder og et styremedlem kan meddele prokura.
Laget skal ha ekstern autorisert revisor

§ 10. Utdeling av midler
Det kan ikke deles ut midler fra foreningen.

§ 11. Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan skje i årsmøtet etter forslag fra styret. Forslag til vedtektsendring skal framgå av innkallingen. Til gyldig vedtak kreves det minst tre fjerdedels flertall.

§ 12. Oppløsning
Beslutning om å oppløse laget treffes av årsmøtet med tre fjerdedels flertall i to påfølgende årsmøter.

Før oppløsning må alle leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket. Disponering av eventuelle resterende midler bestemmes av årsmøtet.

§ 13. Tvisteløsning
Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet vedtas Rollag kommune som verneting.

Vedtatt 23.05.13