Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2014

Fra 17.04.2014 kl. 16:00, til 17.04.2014 kl. 18:00

Her finner du sakspapirer og protokoll fra årsmøtet 2014.

Protokollen finner du her.

 

La ikke andre ivareta dine interesser – de ivaretar du best selv – ved å være medlem av Vegglifjell Hytteeierforening

 

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. To til å skrive under protokoll

3. Årsberetning 2013-2014

4. Regnskap 2013

5. Budsjett for 2014

6. Kontingent for 2015

7. Innkomne saker og saker som styret fremmer.

8. Valg

Etter at valget og dermed det formelle årsmøtet er avsluttet vil daglig leder i Vegglifjell Friluftslag Ulrik Hoff orientere om Friluftslaget og dets aktiviteter

 

3. Årsberetning

Økningen fra 420 til 435 medlemmer skyldes at mange hytteeiere på Dalsethaugen meldte seg inn i foreningen.

 

Styret har i foreningsåret bestått av:

Per Åge Beck, Leder og kasserer

Anne Andvik, sekretær

Kjetil Bakketun, Styremedlem/Løypekomiteen

Ove Hjelleset, Styremedlem/Vegglifjellvegen Veglag

John Laukli, Styremedlem/Løypekomiteen og Fiskekortordningen

Henrik Odiin, Styremedlem/nettsider m.m.

 

Valgkomité:

Ketil Paulsen, Ingolf Skaflem og Karl Renaas

 

Løypekomiteen har bestått av:

John Laukli, Jan Moldvær, Ulf Halvorsen, Tom Finstad og Kjetil Bakketun (Leder).

 

Revisor: Torger Gjerde

 

1. Årsmøte

Foreningens årsmøte ble holdt i Veggli Fjellkirke Skjærtorsdag 28. mars 2013.

Det møtte ca. 90 medlemmer. Valgkomiteen hadde ikke funnet en kandidat til vervet som leder i foreningen og overlot til det nye styret å konstituere seg.

 

2. Styret

Styret hadde sitt konstituerende første møte 25. juni og fordelte verv og funksjoner som beskrevet over. Styret ser at det er uheldig at leder og kasserer er en og samme person. Det var imidlertid ikke mulig å finne andre løsninger, og styret mener at løsningen må kunne aksepteres for dette året. Leder har anmodet valgkomitéen om å finne en kandidat til ledervervet til dette årsmøtet.

 

3. Foreningens drift

Det har blitt avholdt 3 styremøter. I tilegg har det vært utstrakt kommunikasjon via mail mellom styremedlemmene utenom selve styremøtene.

Styret har også jobbet med følgende saker i siste periode:

  • Saker som skal behandles i Friluftslaget og referater herfra
  • Arbeide for skiløyper, sykkelstier og planer for fremtidige løyper
  • Avtale for fiskekort
  • Medlemsverving og økonomi
  • Veglaget

En sak som dukket opp i løpet av året var prøveordningen med snøscooterkjøring i utvalgte kommuner. Rollag kommune er en av kommunene i ordningen. Styret var bekymret for hva forsøksordningen kunne resultere i, men fikk brakt på det rene at det i kommunen ville bli etablert en snøscooterløype i et område hvor løypa ikke ville medføre vesentlige ulemper. Således vil forsøksordningen ikke medføre endringer i vår del av fjellet. Styret vil følge med i hvordan situasjonen utvikler seg.

 

4. Vegglifjellvegen Veglag BA

Vegglifjell Hytteeierforening og Votnedalen Hytteeierforening har ett fast medlem og ett varamedlem i styret. Vervene skifter mellom de to foreninger hvert annet år. VHF de to siste årene 2012 og 2013 hatt plassen som varamedlem. I kommende toårsperiode vil VHF ha plassen som fast styremedlem. Veglaget har ansvaret for drift av veien fra Lien, der fylkesveien slutter, til Telemark grense (Tinn kommune), samt ansvaret for vedlikehold av Persbuveien frem til grensen mot Nore og Uvdal, og likeså Votnedalsveien.

Det er foreløpig ikke budsjettert inn noen økning av bomavgiftene for 2014. Sist økning ble iverksatt 30. juni 2010. Inntekter fra bompenger og årskort ble i 2013 på kr. 2.368.921,- av disse 11.176,- andre relaterte inntekter. I 2012 regnskapsførte veglaget inntekter på kr. 2.098.180,- Regnskapet for 2013 er ikke revidert i skrivende stund. På det nåværende tidspunkt kalkuleres det med et regnskapsmessig overskudd etter avskrivninger på kr. 677.230,-.  Overskuddet foreslåes benyttet til  å styrke selskapets egenkapital.

For 2013 økte trafikken totalt mellom 12,0 og 14,0 %. Dette gjenspeiler også økte inntekter i forhold til budsjetterte inntekter. Betalte passeringer i bommen for 2013 hadde en økning i inntektene på ca. 15,0 %. Økningen var størst i månedene Januar, Mars, Juni, August, Oktober, November, Desember. Også juletrafikken var en del høyere i 2013 vs 2012.

Totalbelastningen var ca. 63 000 stk. kjøretøy igjennom bommen. I tillegg kommer trafikken vestfra som ikke så lett lar seg måle.

Arbeidet med prosjekt fast dekke har stoppet litt opp. I løpet av sommeren vil det opprettes kontakt med finansinstitusjoner for å se om det er mulig å få til en finansiering for å gå videre. I tillegg er det det er uttrykt en del skepsis til om fast dekke er det rette, spesielt fra fagfolk som mener det er bedre å ha en ”god” grusvei, enn å lage en asfaltvei som står i noen år.

Veglaget tilbød fra februar 2013 alle privatkunder et abonnement nr. to for halv pris av et helårs-abonnement. Brikke nr. to kan kjøpes på YX- stasjonen i Veggli. Denne koster kr 200,-. Tilsendt faktura må være betalt før en kjøper brikken. Det er ca. 80 eksisterende kunder som har benyttet seg av ordningen.

Ordningen fortsetter også i år for privatkunder

Veglaget registrerer at innføring av brikke nr. to til redusert pris, har bidratt til å redusere antallet som faller for fristelsen til å snike i bommen eller kjøre ned for å slippe igjennom besøkende.

Daglig leder i Veglaget har brukt www.vegglifjell.no aktivt i informasjon som angår veg og føreforhold. Det viser seg at folk leser alt av nyttig informasjon på denne siden for Vegglifjell. Vegglifjellvegen kunne måle ca. 7000 treff fra oktober 2012 til oktober 2013.

 

5. Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag er den førende organisasjonen i hele fjellområdet vårt. Friluftslaget samler grunneiere og hytteeiere i en felles forening. Vår hytteeierforening har en styrerepresentant i Friluftlaget i likhet med hva de andre tre hytteeierforeningene i området har. Leder i vår forening har deltatt i 3 styremøter av 4 samt i friluftslagets årsmøte.

I dette året har Friluftlaget prioritert nyanlegg og forbedringer i løypenettet m.v. i Vegglifjell Sør, mens aktivitetene i Vegglifjell Nord har hatt mer karakter av vedlikehold.

Friluftslaget inntekter består bl.a. av 5 % av salgssummen på alle nyregulerte tomter når de blir solgt, serviceavgift fra en del hytteeiere og tilskudd til løypekjøring fra hytteeierforeningene. De totale inntektene for året 2013 er ca. 2,1 mill. kr., inkludert overføringer fra 2012, ca. kr. 600.000.

De største utgiftspostene er løypekjøring, ca. 790.000 kr., tyngre vedlikehold og nyanlegg av skiløyper ca. 400.000 kr. og drift og vedlikehold av Vegglifjell.no ca. kr. 130.000.-.

I skrivende stund er ikke regnskapet for 2013 avsluttet.

 

6. Status løypenettet:

Vi har denne sesongen har hatt mye snø i fjellet. Dette har gjort at vi har hatt nydelige løyper denne sesongen. 
Løypekjøring foregår nå med 2 maskiner, en nord og en sør i fjellet, samt noen trasèer oppkjørt med scooter og sporkall.

Trasévalg på Vegglifjell:

1.      Persburunden (10 km) (Fjellstua – Dalsethaugen - Fjellstua)

2.      Fjellstua - Killingdalen (1,6 km)

3.      Killingdalen - Slepeskaret (14 km t/r)

4.      Slepeskaret - Killingdalen

-       Nedfart Rusttjønn

-       Nedfart Tveittjønn

-       Nedfart Killingskaret

5.      Killingdalen - Devegg (1,8 km)

6.      Votnedalsrunden (12 km) (Fjellstua – Devegg – Votnedalssetra - Nordre Kjølvann - Fjellstua)

7.      Matfiskrunden

8.      Vorsetrunden (26 km) (Nordre Kjølvann – Sundtjønn – Vorset – Skjærbrekka - Søre Kjølvann)

9.      Svarteløkrunden (Sundtjønn - Nordre Kjølvann) (Kun vestsiden)

10.  Steintjønnrunden (6,1 km)

Tilbringetraséer

  1. Høggerudsetra – Votnedalsveien - Trytetjønn)
  2. Høybuli - Bommen v/Fjellveien

Skiløypene nord i fjellet

Ansvarsområdet til Vegglifjell Hytteeierforening når det gjelder løyper er følgende:
- Persburunden i sin helhet
- fra skistadion og opp til Killingdalen
- fra Fjellkirken og inn til første løypekryss Votnedalen / Devegg

Sommeren 2013 er det her bygget 2 stk. nye klopper over bekker.
Den ene er i bunn av bakken like nord for Rusthøgda, og den andre ligger før stigningene opp til Fjellstua. 
Hytteeierforeningen vil takke Jan Moldvær, Anbjørg Laukli og John Laukli for bygging av kloppen ved Rusthøgda, og Tore Haukvik og Olav Vee for bygging av kloppen ved Persbu / Fjellstua. Disse hytteeierne har gjort en flott dugnadsinnsats.

Det er også fjernet en del trær på runden, samt noe kvisting.

Forbedringer som vi i hytteeierforeningen ønsker for neste sesong er følgende:

- utbedring av løypen fra skistadion og ned til Fjellkirken. Her går det en bekk i dag som lager mye overvann i løypene.

- på myren på Mykstu når en kommer fra Høybuliveien er det mye overvann, selv med mye snø i terrenget. Området med overvann er for stort for en klopp 
Vi vil følge opp disse to sakene gjennom Friluftslaget for å finne løsninger.

- Det er satt opp en del "staur/stikker" nå i vinter for merking av løypene. Disse vil falle ned når snøen går. Det blir en dugnadsjobb å "spette" disse ned i terrenget når snøen er borte. Løypene blir stukket opp på enkelte steder da det er lettere å kjøre opp ved dårlig vær.

Oppsummert er styret svært godt fornøyd med både løypenettet og løypekjøringen i denne sesongen.

Skiløypene sør på fjellet. 

Løypene sør i fjellet er utenfor vårt ansvarsområde og vil derfor ikke bli kommentert spesielt i vår årsberetning. Ut fra deltagelsen i styret i Friluftslaget vet vi at forbedringer i flere av løpene i sør ble prioritert i 2012/2013 og tiltak gjennomført. 

Sykkelløyper

Det har ikke vært vesentlige endringer i sykkelløypenettet i vårt område i 2013.

 

7. Fiskekortordningen

Medlemskap/medlemskort i hytteeierforeningen fungerer også som fiskekort i en del vann i nærområdet. Det gjelder Langvatn, Mjogetjønn, Trytetjønn og Gversettjønn med løker, Kråkåstjenn, Rypetjønn, Nordre og Søndre Daggrøvatn, Killingdalstjønn og del av Svartetjønn.

Ordningen med at fiskekort for disse vannene inngår i medlemsavgiften har nå vart i 3 år. Etter styrets oppfatning fungerer ordningen godt og styret går inn for at avtalen fornyes. Avtalen har for øvrig oppsigelsesfrist på ett år.

Styret ser det som interessant å utvide fiskekortområdet til nye vann, dersom det kan gjøres innenfor en akseptabel økonomisk ramme. Friluftslaget er bedt om å følge opp denne saken.

 

8. Hjemmeside til Vegglifjell Hytteeierforening

Domenet www.vegglifjell.no eies av Vegglifjell Friluftslag. Nettsiden gir hytteeierne tilgang til informasjon om hva som skjer i fjellet, spesielt med hensyn på informasjon om skiløypene.

Vegglifjell Hytteeierforening har en hjemmeside hos dette domenet, under lag og foreninger. Styret beklager a t hytteeierforeningens sider ikke er blitt oppdatert mer regelmessig.

Hjemmesidens webkamera og værstasjon er stadig populære.

Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff og forslag til aktuelle saker for publisering. Dette kan sendes via E-mail til henrik.odiin@gmail.com.

 

8. Medlemmer

Antall medlemmer:     Påske 2004  -  262 stk

                                   Påske 2005  -  246  ”

                                   Påske 2006  -  284  ”

                                   Påske 2007  -  300  ”

                                   Påske 2008  -  330  ”

                                   Påske 2009  -  366  ”

                                   Påske 2010  -  364 ”

                                   Påske 2011  -  390 ”

                                   Påske 2012  -  387 ”

           Påske 2013  -  420 ”

           Påske 2014  -  435"

Økningen i medlemstallet i 2012 og 2013 skyldes at mange hytteeiere på Dalsethaugen meldte seg inn i foreningen.

I år (2014) ble det sendt ut ca. 570 giroer og brev siste uken i februar med betalingsfrist 22. mars. Medlemsavgiften er kr. 600 for ordinære medlemmer. For hytteeiere som betaler serviceavgift til Vegglifjell Friluftslag, er medlemskontingenten i Vegglifjell Hytteeierforening kr. 100,-.

Vi benytter giro med medlemskort i år også. Medlemskortet med kvittering for betaling gjelder også som fiskekort for vann i nærområdet.

 

9. Økonomi

Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr. 18.834,-. Foreningens egenkapital er dermed kr. 150.925, som fordeler seg på innestående i bank kr. 128.425 og utestående fordring Vegglifjell Friluftslag på kr. 22.500.

Løypekjøring er stadig vår største utgiftpost og tilskuddet var i 2013 kr. 500,- pr. fullt betalende medlem, totalt kr. 200.250. Utgiftene til fiskekort utgjør kr. 50,- pr medlem, totalt kr. 20.100. Det er dermed kun kr. 50 av kontingenten igjen til foreningens drift og eventuelle ekstraordinære tiltak.

Regnskapet viser for øvrig god økonomistyring i det alle poster er innenfor budsjett. Styret er tilfreds med årets resultat og anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet.

 

10. Årsmøte

Årsmøtet finner som vanlig sted i Veggli Fjellkirke Skjærtorsdag 2014 kl. 16:00.

 

Hilsen Styret i Vegglifjell Hytteeierforening

 

Vegglifjell, 20. februar 2014/8. april 2014

 

 

Per Åge Beck, Leder/Kasserer            Anne Andvik, Sekretær                      Kjetil Bakketun

 

Ove Hjelleset                           John Laukli                             Henrik Odiin

 

 

4. Regnskap 2013


VEGGLIFJELL HYTTEEIERFORENING

 

Regnskap  2012, Budsjett  2013 og Regnskap  2013

                                                                                  

Innt./Kost.art.

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Regnskap 2013

 

 

 

Inntekter

Kostnader

Inntekter

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent

Netto  228 100

 

252 000

 

Net  250 500

 

Salg hytteskilt

300

 

 

 

 

-

Løypekjøring

 

184 500

 

210 000

 

200 250

Fiskekort

 

19 000

 

21 000

 

20 100

Traseutvikling

 

 

 

 

 

 

Eksterne møter

 

4 593,97

 

5.000

 

2 891,70

Styremøter

 

-

 

 

 

475

Årsmøte

 

1 000

 

2.000

 

1 000

Avisabonnement

 

-

 

 

 

-

Gaver

 

2 737

 

2 000

 

 

Porto, utsendelse

 

-

 

6 000

 

4 799,94

Innkjøp hytteskilt

 

-

 

 

 

-

IT-kostnader

 

Netto      3 555

 

4 000

 

3555

Kontingenter

 

 

 

2 500

 

2 500

Gebyrer

 

359,50

 

500

 

476

Drift ryddemaskin

 

-

 

1 000

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Renter

 

2 777,91

2 000

 

4 382,12

 

 

 

-

 

 

 

 

SUM

232 807,91

223 580,47

254 000

254 000

254 882,12

236 047,64

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

 

9 112,29

 

 

18 834,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital 01.01.

 

122 863,27

 

 

132 090,71

 

RESULTAT

 

9 112,29

 

 

 

 

Bank pr. 31.12.

 

132 090,71

 

 

128 425,19

 

Utestående fordring VFL*

 

 

 

 

22 500

 

Egenkapital 31.12.2013

 

 

 

 

150 925,19

 

*Feiltrekk fra bank kr. 25 000 i stedet for kr. 2 500 til Vegglifjell Friluftslag. Til gode overfor VFL kr. 22 500.

Gullaug, 8. mars 2014       

Per Åge Beck,

Kasserer

Vegglifjell Hytteeierforening

 

Revisjonsberetning

BDO                                   Tlfl. +47 33 35 25 00

VEGGLIFJELL HYTTEEIERFORENING

ÅRSMØTE 2013

Horten 31. MARS 2014

 

REVISJONSBERETNING FOR 201 3

Jeg har revidert årsregnskapet for VEGGLIFJELL HYTTEEIERFORENING som består av

balanse per 3I . desember 2013 , og resultatregnskap for 2013 som viser et overskudd

på kr 18 834, 48. Styret og kasserer er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et

rettvisende bilde for regnskapet til foreningen i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

 

Revisors oppgaver og plikter

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon.

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge.

 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet.

 

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

 

Konklusjon

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende

bilde av den finansielle stillingen til Vegglifiell Hytteeierforening per 31. desember 2013 og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens

regler og god regnskapsskikk i Norge. Innestående bankkonti stemmer med det som står oppført

i regnskapet per 3112-2013.

 

Med vennlig hilsen

Torger Gjerde

Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO lnternationat Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar og er en del av det internasjonale

nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

 

5. Budsjett 2014

VEGGLIFJELL HYTTEEIERFORENING

Budsjett  2013, Regnskap  2013 og Budsjettforslag 2014             

Innt./Kost.art.

Budsjett 2013

Regnskap 2013

Budsjett 2014

 

 

 

Inntekter

Kostnader

Inntekter

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent

252 000

 

Net  250 500

 

250 000

 

Salg hytteskilt

 

 

 

-

 

 

Løypekjøring

 

210 000

 

200 250

 

210 000

Fiskekort

 

21 000

 

20 100

 

21 000

Traseutvikling

 

 

 

 

 

 

Eksterne møter

 

5.000

 

2 891,70

 

5 000

Styremøter

 

 

 

475

 

1 000

Årsmøte

 

2.000

 

1 000

 

2 000

Avisabonnement

 

 

 

-

 

 

Gaver

 

2 000

 

 

 

3 000

Porto, utsendelse

 

6 000

 

4 799,94

 

6 000

Innkjøp hytteskilt

 

 

 

-

 

 

IT-kostnader

 

4 000

 

3 555

 

4 000

Kontingenter

 

2 500

 

2 500

 

3 000

Gebyrer

 

500

 

476

 

500

Drift ryddemaskin

 

1 000

 

-

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

Renter

2 000

 

4 382,12

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM

254 000

254 000

254 882,12

236 047,64

254 000

256 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lier, 8. april 2014    

 

Per Åge Beck

Kasserer

Vegglifjell Hytteeierforening

 

6. Kontingent 2015

 

Kontingenten i foreningen har vært kr. 600 for fullt betalende og kr. 100 for de som betaler inn kr. 1000 (eller mer) i avgift til Friluftslaget. Kontingenten har vært uendret siden 2012.

 

Av kontingenten på kr. 600 går kr. 500 til løypekjøring ved overføring til friluftslaget. Det er således bare kr. 100 igjen til fiskekort og foreningens drift. Fiskekortordningen koster foreningen kr. 50 pr. medlem.

 

VHF har i friluftlaget tatt opp spørsmålet om fiskekortområdet kan utvides til å omfatte et større område, eksempelvis kan en tenke seg Sørkjeområdet, øvrige deler av Vegglifjell Sør, alle vann i Votndalen samt de nærmeste vann i Rollag kommune nord for Killingskaret som ett fiskekortområde. Saken er under utredning i friluftslaget.

 

Vi vet ennå ikke hva resultatet av disse fremstøtene vil bli og følgelig heller ikke hvilke konsekvenser en slik ordning vil ha for prisen på fiskekortet.  Styret ønsker å være beredt på å inngå en slik avtale om utvidet fiskekort om en slik mulighet skulle komme i 2015. Dette kan vi ikke gjøre innenfor den nåværende kontingentens rammer. Styret ber derfor om fullmakt til å øke kontingenten med kr. 100 til kr. 700/kr. 200 i 2015, dersom det fremforhandles en avtale om et utvidet fiskekort som styret aksepterer.

 

Styret er ikke kjent med andre nye prosjekter som kan kreve betydelig økonomisk innsats fra foreningen.

 

Vegglifjell, 20. februar 2014

 

 

Per Åge Beck, Leder/Kasserer           Anne Andvik, Sekretær          Kjetil Bakketun

 

Ove Hjelleset                                     John Laukli                            Henrik Odiin

 

7. Forslag fra styret/innkomne forslag

 

Styret har ingen forslag.

 

8. Valg

 

Ordet gis til valgkomiteens formann. 

 

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo