Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

REGULERINGSBESTEMMELSER HEKÅE HYTTEFELT.

§ 1. Avgrensning av planområdet

Det regulerte området er på planen markert med reguleringsgrense.


§ 2. Reguleringsformål

Planområdet er avsatt til følgende arealformål:  

PBL § 12-5, nr. 1: Områder for bebyggelse og anlegg
- Område for frittliggende fritidsbebyggelse

PBL § 12-5, nr. 2: Områder for samferdselsanlegg og infrastruktur
- Kjøreveg
- Parkeringsplasser
- Anlegg for vannforsyning

PBL § 12-5, nr. 5: Områder for landbruks-, natur og friluftsformål
- Kombinert område for skogbruk, frilufts- og naturformål
- Vern av kulturminner og kulturmiljø


§ 3. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet.

Alle former for terrenginngrep skal gjøres så små og skånsomme som mulig, og så langt som mulig innordnes hensyn til landskap og omgivelsene for øvrig. Alle typer rør og kabler skal følge veitrase der dette er praktisk mulig, eventuelt samordnes til felles grøfter.

Etter ferdigstillelse av bygninger og anleggsarbeider skal utearealet ryddes og tilbakeføres til et naturlig utseende. Det tillates ikke omfattende opparbeiding av terreng på tomter. Jordmasser skal påføres, og det skal helst brukes jord fra området.


§ 4. Områder for bebyggelse og anlegg

Område for frittliggende fritidsbebyggelse
Ved søknad om byggetillatelse skal bygningens plassering på tomt med møneretning framgå av situasjonsplan, sammen med parkeringsløsning for tomta.

Bygninger skal oppføres i tre eller natursteinmaterialer og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 - 27°. Hovedmøneretning skal tilpasses nærliggende bygninger. Hovedmøneretning skal normalt følge høydekurvene i terrenget.

Som taktekkingsmateriale skal det fortrinnsvis benyttes torv, skifer, tre eller mørk papp. Blanke metallplater godkjennes ikke. Det skal benyttes farger i mørke nyanser eller tjærebrune nyanser. Hvite og lyse farger godkjennes ikke. Kommunen skal godkjenne utvendig fargebruk ved behandling av byggesøknad.

Byggestil skal ha utgangspunkt i lokale byggetradisjoner fra Numedal eller fra norske hyttetradisjoner. Fasadene skal ha oppdelte vinduer, store vindusflater skal unngås.

Maksimalt tillatt BYA = 175 m2 for tomter der ikke annet framgår av plankartet. Dette inkluderer to oppstillingsplasser for biler med BYA = 35 m2. Maksimal grunnflate for et enkeltbygg er BYA= 120 m2. I tillegg kan det føres opp uthus/anneks. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng om ikke annet framgår av plankartet. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 meter.

På tomter som er merket ”BYA=205” på plankartet gjelder at maksimalt tillatt BYA = 205 m2.  Dette inkluderer to oppstillingsplasser for biler med BYA = 35 m2. Maksimal grunnflate for et enkeltbygg er 150 m2 BYA. I tillegg kan det føres opp uthus/anneks. Der hensyn til landskap, bebyggelsens harmoni, og der naboer tillater det kan bygning føres opp med ramloft (oppstugu). Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Dette omfatter de fleste tomtene i planområdet.

For tomter som ligger inntil åpen myr eller på høydedrag skal gesimshøyde ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 meter. Disse tomtene er på plankartet merket med ”5,5”.

Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Det kan settes opp gjerde rundt inntil 50 % av hver tomt. Flaggstenger tillates ikke. Det skal være tilstrekkelig stengsler eller hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger.

Det tillates lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg.


§ 5. Områder for samferdselsanlegg og infrastruktur

Kjøreveg
Alle kjøreveger i planområdet bygges og driftes som private veger. Adkomstveger V2-V4 kan opparbeides med vegbredde inntil 4,0 meter medregnet vegskulder, mens stikkveger til en/tre hytter (V5-V7) kan ha en bredde inntil 3,5 meter medregnet vegskulder. I tillegg til oppgitt vegbredde kommer nødvendig grøft med skjæring og fylling for alle kategorier av kjøreveger.
Byggegrense mot Votnedalsveien V1 er 20 meter fra senterlinje.


Parkeringsplasser
Areal for parkering skal opparbeides for hytter som ikke har vegframføring.


Anlegg for vannforsyning
Det kan føres opp pumpehus i tilknytning til borebrønner/vannforsyningskilder.

§ 6.  Områder for landbruks-, natur og friluftsformål

Kombinert område for skogbruk, natur- og friluftsformål
Områdene skal brukes til skogbruk, natur- og friluftsformål i henhold til gjeldende lovverk. Ved hogst skal det legges vekt på flerbrukshensyn og tas hensyn til friluftsliv og naturopplevelse, viktig naturforekomster og nåværende og framtidig fritidsbebyggelse. Framkommelighet på stier skal opprettholdes.

Vern av kulturminner og kulturmiljø
Innenfor område for vern av kulturminner og kulturmiljø er det ikke tillatt å gjøre noen fysiske inngrep på kulturminnene. Det er ikke lov å skade, tildekke eller skjemme kulturminnene jfr. § 3 i lov om kulturminner. Eventuelle tiltak av enhver art i bevaringsområdet må forelegges utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.
 

§ 7. Andre bestemmelser

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnet eller en sikringssone på 5 meter, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene slik at disse kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

 


 

Tomtene som er til salgs er merket med rød ramme.
 

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo