Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Reguleringsbestemmelser for Årset og Elehovda hyttefelt

Hyttefeltene inngår i reguleringsplan for Årset – Høggerud seter, godkjent 05.05.2011.

Område for frittliggende fritidsbebyggelse

Alle former for terrenginngrep skal gjøres så små og skånsomme som mulig, og så langt som mulig innordnes hensyn til landskap og omgivelsene for øvrig. Alle typer rør og kabler skal følge veitrase der dette er praktisk mulig, eventuelt samordnes til felles grøfter.

Etter ferdigstillelse av bygninger og anleggsarbeider skal utearealet ryddes og tilbakeføres til et naturlig utseende. Det tillates ikke omfattende opparbeiding av terreng på tomter. Jordmasser skal påføres, og det skal helst brukes jord fra området.

Ved søknad om byggetillatelse skal bygningens plassering på tomt med møneretning framgå av situasjonsplan, sammen med parkeringsløsning for tomta. For tomter som er brattere en 1:6 skal
det foreligge tverrprofil av planlagt utnytting av tomta som viser tilpasning av anlegg og bygninger til terrenget.

Byggestil skal ha utgangspunkt i lokale byggetradisjoner fra Numedal eller fra norske hyttetradisjoner. Fasadene bør ha oppdelte vinduer, store vindusflater bør unngås. Bygninger skal oppføres i tre eller natursteinmaterialer og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 - 29°. Hovedmøneretning skal tilpasses nærliggende bygninger. Hovedmøneretning skal normalt følge høydekurvene i terrenget.

Som taktekkingsmateriale skal det fortrinnsvis benyttes torv, skifer, tre eller mørk papp. Blanke metallplater godkjennes ikke. Det skal benyttes farger i mørke nyanser eller tjærebrune nyanser. Hvite og lyse farger godkjennes ikke. Kommunen skal godkjenne utvendig fargebruk ved behandling av byggesøknad.

Maksimalt tillatt BYA = 210 m2 for tomter der ikke annet framgår av plankartet. Dette inkluderer to oppstillings-plasser for biler med BYA = 35 m2. Maksimal grunnflate for et enkeltbygg er BYA= 150 m2. I tillegg kan det føres opp uthus/anneks. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng om ikke annet framgår av plankartet. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 m.

På tomter som er merket ”BYA 175” på plankartet gjelder at maksimalt tillatt BYA = 175 m2. Dette inkluderer to oppstillingsplasser for biler med BYA = 35 m2. Maksimal grunnflate for et enkeltbygg er 120 m2 BYA. I tillegg kan det føres opp uthus/anneks. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng om ikke annet framgår av plankartet. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 m.

Der hensyn til landskap, bebyggelsens harmoni, og der naboer tillater det kan bygning føres opp med ramloft (oppstugu). Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Disse tomtene er merket på plankartet med ”H=6,0”.

Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Det kan settes opp gjerde rundt inntil 50 % av hver tomt. Flaggstenger tillates ikke. Det skal være tilstrekkelig stengsler eller hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger. Det tillates lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg.

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo