Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Salgsoppgave for hyttetomter i Årset og Elehovda hyttefelt

Tomter for fritidsboliger godkjent i reguleringsplan for Årset – Høggerud seter, godkjent av kommunestyret i Rollag 5. mai 2011, sak 23/11.

 

Tomter lagt ut
for salg
 

Tomt nr 9-17, 20-31 og 41-53 i reguleringsplan for Årset – Høggerud seter.
Tomtene fordeler seg på Årset hyttefelt og Elehovda hyttefelt.

Tomtenes areal 

Tomtestørrelse ligger mellom 659 m2 til 1582 m2 i hht reguleringskart. Areal for den enkelte tomt framgår av plankart og prisliste. Endelig oppmålt areal kan fravike areal på plankart med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling.

Tomtenes beliggenhet 

Årset hyttefelt: Tomtene ligger mellom 710 og 725 meter over havet med gode solforhold. Tomtene ligger lunt til og er skjermet for vær og vind. Det er planlagt en ny tilbringerløype gjennom hyttefeltet og frem til hovedskiløypenettet på Vegglifjell.
Elehovda hyttefelt: Tomtene ligger mellom 800 og 830 meter over havet i en skogkledd li dominert av gran, furu og bjørk. Åpne myrdrag og kronglete furutrær gir området særpreg. Det er planlagt ny tilbringerløype gjennom hyttefeltet og til hovedskiløypa på Vegglifjell som passerer 1 km lenger vest ved Liset seter.

Tomtepriser 

 Årset hyttefelt: Fra kr 425.000 til kr. 690.000.
Elehovda hyttefelt: Fra kr 695.000 til kr. 1.010.000. 
I tillegg til tomtepris vil det påløpe:
Dokumentavgift 2,5% av tomtepris.
Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 1.548,-
Gebyr for fradeling og oppmåling av tomter: kr. 15.458,-
Utskrift av grunnbok: kr. 172,-

Oppgjør

 

10% av tomtepris forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kkjøpekontrakt. Resterende beløp betales innen overtakelse av tomta.

Type eiendom

 

Selveiertomter godkjent i reguleringsplan til fritidsbebyggelse (hytter).
Tomtefeste kan også vurderes.

Vegbeskrivelse

Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km til Veggli sentrum. Ta til venstre rett etter bensinstasjonen (YX) midt i sentrum. Følg skilting mot Vegglifjell Skisenter. 7 km fra Veggli sentrum er det bom.
Årset hyttefelt: En km etter bommen er det vegkryss, ta til venstre mot Votnedalen. Etter 100 meter er det avkjøring til Årset hyttefelt.
Tomtene i Elehovda hyttefelt har todelt adkomstveg.
Tomtene 9-11, 29-31 og 41-50 har adkomst via Votnedalsvegen og Tiurfaret. Ta til venstre 1 km etter bommen, mot Votnedalen. Følg vegen 1,2 km til avkjøring på høyre side til Tiurfaret (bomveg). Parkering ved bommen inntil kjøp av tomt med vegrett. Følg vegen i Tiurfaret 350 meter, hold til venstre i krysset. Etter 200 meter er planlagt veg merket fram til hyttetomtene.
Tomtene 12-15 og 27-28 har adkomst via Veggli Fjellstue og Liset seter. Hold rett fram i Votnedals-krysset. 2,7 km etter krysset ligger Veggli Fjellstue på høyre hånd. Ta første veg til venstre etter Fjellstua, mot Liset seter. Ta til venstre etter 900 meter (tredje veg til venstre). Kjør 500 meter til ende på eksisterende veg. Ny adkomstveg herfra vil bygges vinter 2011/12 helt fram til tomtene. Planlagt veg er merket fram til tomtene. 

Veger

 

Det er asfaltert fylkesveg 5 km fra Veggli sentrum opp mot Vegglifjell. Herfra er det privat veg. Vegavgift er for 2011 kr. 60,- for enkelttur, årskort koster kr. 850,-. Ved innkjøring til Vegglifjell er det elektronisk, videoovervåket bom på vegen. Årskort kan kjøpes på bensinstasjonen i Veggli. Den siste vegstrekningen fram til hvert hyttefelt organiseres som privat veg med pliktig deltakelse i veglag med en andel av driftskostnader. Pliktig vegavgift betales årlig fra overtakelse av tomta.

Standard på tomter

 

Tomtene er regulert for fritidsbebyggelse. Det er regulert veg fram til alle tomter. Av reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt kjøpekontrakt og salgsoppgave framgår det hvilke regler som gjelder for oppføring av hytte.

Strøm
 

Det vil bygges ut strømnett til tomter i Årset og Elehovda hyttefelt. I salgsprisen er det inkludert strømkabel fram til nærmeste fordelingsskap i hyttfeltet. Det er ingen tilknytningsavgift å betale. Strømabonnement tegnes av hytteeier. Årlig nettleie betales til Rollag everk.

Vann og avløp


 

Vannforsyning og avløp besørges av Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS som er 51 % eid av Rollag kommune. I salgspris er vann- og avløps-ledning inkludert fram til kum nær tomtegrense samt tilknytningsavgift til renseanlegg og vannforsyningsanlegg. Tomtekjøper er ansvarlig for vann- og avløpsledning fra kum og de siste metrene fram til egen hytte. Godkjent vannforsyning leveres fra grunnvann og borebrønner. Avløp føres til felles renseanlegg ved innkjøringen til Vegglifjell. Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS. For 2011 er årsavgift på kr. 4.000 + 25 % mva.

Byggeklare tomter

 

Årset hyttefelt: Byggeklare tomter innen sommer 2012, med adkomstveg og strøm. Vann og avløp vil foreligge innen påske 2013.
 

Elehovda hyttefelt: Byggeklare tomter innen høst 2012, med adkomstveg og strøm. Vann og avløp vil foreligge innen påske 2013.

Skiløyper og lignende fellesgoder 

Tomtekjøper binder seg til en årlig innbetaling av kr. 1000 (indeksreguleres hvert 5. år) til Vegglifjell Friluftslag BA, som har grunneiere, hytteeier-foreninger og næringsdrivende på Vegglifjell som medlemmer. Avgiften øremerkes oppkjøring av skiløyper og drift av lignende fellesgoder i hytte-områdene på Vegglifjell og prioriteres av styret i Friluftslaget. Tomte-selger har forpliktet seg til å tilbakeføre 5 % av tomteprisen til Friluftslaget til investering i ikke-kommersielle fellesgoder på Vegglifjell.

Bygging av
hytte

Tomtekjøper står fritt til å velge hytteleverandør så lenge regulerings-bestemmelser for utforming av hytte følges. Tomteselger kan gi informasjon om valg av tomteentreprenør og hytteleverandør.

Kommunale avgifter

Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht gebyrregulativ som fastsettes årlig. Det er p.t. ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter.
Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 920, som betales året etter at byggetillatelse er gitt. Søppelboder står utsatt ved Vegglifjellveien.

Kommunale gebyrer

Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 10.860 (2011)

Eiendomsskatt
 

Rollag kommune har innført skatt på fast eiendom. For 2011 er skattesats fastsatt til 2,5 promille av markedsverdi.

Diverse
 

Informasjon om hyttefelt og Vegglifjell fås på Numedalstorget, Veggli.
Fra Elehovda hyttefelt er det ca. 1,5 km meter gangavstand til Veggli Fjellstue og 2 km til planlagt skistadion. Fra Veggli Fjellstue er det 2 km til Vegglifjell Skisenter. Det er ca. 10 km med bil til Veggli sentrum med bensinstasjon, butikker, bank- og post-tjeneste, byggevarehus, kafeteria og bakeri mv. Det er sommeråpen veg fra Vegglifjell til Tinn kommune i Telemark. Fra Veggli Fjellstue er det 57 km til Rjukan sentrum. Mer informasjon om hyttefelt og Vegglifjell fås på Numedalstorget, Veggli.
 

Heftelser på tomt
 

Følgende heftelser følger tinglyst på alle tomter:
"Det påhviler hjemmelshaver av gnr. ,bnr. i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag BA, org.nr. 990164681"
For øvrig leveres tomten uten pengeheftelser. 

Kjøpekontrakt
 

Advokatfirmaet Legais AS forestår kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med salget. Det vil bli avholt møte mellomkjøper, selger og advokat for gjennomgang av signering av kontrakt. Standard kontrakts-utkast kan fås ved å kontakte grunneier eller Numedalstorget.
Ved spørrsmål kan advokat Torstein Bjørkgård kontaktes, jf. kontaktinformasjon nedenfor.

Overtakelse

Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får overdratt tinglyst skjøte når salgssum er betalt fullt ut.

Oppmåling

Tomteselger søker Rollag kommune om oppmåling og fradeling av tomt. Gebyr for fradeling og oppmåling forskutteres av selger og betales av kjøper i henhold til kontrakt. Gebyret utgjør pr. 2011 kr. 15.458,-.

Konsesjon

Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 5 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune.

Visning og bud
 

Visning av tomter skjer etter avtale med grunneier som selger.

"som den er"
 

 Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf. Avhendingsloven § 3-9.

Grunnundersøkelser

 Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser otover kravet i reguleringsplanen og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt.

Budgivning

Bud skal inngis skriftlig direkte til selger. Ved muntlige forhandlinger skal bud og aksept bekreftes skriftlig mellom partene snarest mulig. Elektronisk kommunikasjon som faks eller E-post aksepteres. Bud på sms aksepteres ikke.

Grunneier
 

Tomt 9-17, 20-31: Tommy Haugen, 3628 Veggli.
Tlf. 410 46 757.
E-post tommyhau6@online.no.
Evt. Svein Egil Haugen,
telefon 915 65 219,
E-post sveg-hau@online.no.

Tomt 42-53: Torstein Bjørkgård, 3628 Veggli. Telefon 403 29 212. E-post torstein_b@me.com.

 

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo