Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Årsmelding for Sameiet Persbu-Høybuli Roe-Eide vegen 2016/17

Her kommer styreleders forslag til årsmelding som kommer opp til vedtak på årsmøtet 12. april kl. 17.00 på Veggli Fjellstue

 

Styret har bestått av:

Bjørn Schei            vara Målfrid Blåvarp Bergstøl - Hytteeier i Nore

Jon Cato Landsverk,       vara Ole Jørgen Johansen        - Hytteeier i Rollag

Øystein Morten          vara Steinar Ståland           - Medeier Persbuveien

Ole Øyvind Tveiten         vara Harald Grønvold       - Medeier Høybuli/Persbuhaugen

Johnny Myrann                      vara Egil Eide            - Medeier Nore

 

Kasserer:         Bjørn Schei

Leder:             Øystein Morten

 

Revisor        

Ulrik Hoff            - Medeier

Olav Haugen            - Medeier 

 

 

Valgnemnd

Øyvind Nilsen                         - Hytteeier

Steinar Ståland         - Medeier

 

 

Det er avholdt to styremøter siden forrige årsmøte. I tillegg har styreleder og grunneierepresentant i Nore hatt et møte med Dalset sameie, kasserer og styreleder har hatt to møter med Økonomifokus i forbindelse med fakturering og regnskap og styreleder og grunneierrepresentant i Nore har hatt et eget møte med alle grunneierne i Nore for å avklare retningslinjer for næringsdrivendes brøyting fra Eide og opp til fjellet. 

 

Det er pr i dag 260 brukere og 14 medeiere på Rollag-siden og 53 brukere og 17 medeiere på Nore-siden. Totalt er det 344 brukere og medeiere av veien. 

 

Vintervedlikehold Eide - Rollag grense. Viktige vedtak som ble gjort i løpet av året

Dalset sameie/Dalset utvikling har gjennomført en omfattende opprusting fra Dalsethaugen og ca. 1,5 km innover til avkjørselen til Dalsetkollen (for en kostnad på ca. kr. 400.000). Dette er gjort av grunneierne på eget initiativ og for egen kostnad i forbindelse med utbygging av helårsvei til tomtefeltet på Dalsetkollen. I forbindelse med oppgradering av veien er det tidligere gjennomført en juridisk vurdering i forhold til rettigheter og plikter mellom grunneiere og hytteeiere. Grunneierne innunder Dalset sameie har selv bekostet opprustingen av veien, men under gitte betingelser vil også andre bli pålagt å kjøpe seg inn i denne opprustingen, ref. uttale fra advokatfelleskapet Felland/Kleven av 23. mars 2015: 

 

Ved ei framtidig utbygging der nye hytter skal nytte den utbetra vegen, skal dei nye hyttene sin betaling for bruk av vegen inkludere refusjon for utbetringskostnaden no. Refusjonen skal skje ved at den totale utbetringskostnaden blir delt på talet nye og gamle hytter — altså det totale talet på hytter som skal bruke vegen. Summen skal refunderast og fordelast på dei som kostar utbetring av vegen no. I tillegg til denne refusjonen skal kvar ny hytte betale for bruksrett til vegene på vanleg måte etter veglaget sine satsar.

 

Veilaget har i et møte 31.mars med alle grunneierne i Nore satt tilknytningsavgiften som grunneier skal betale for nye hytter, til kr. 2500. Det er også klart at med det nye tomtefeltet og opprustingen av veien må veilagets styre forholde til en brøyteordning i området. I møtet 29. september 2016 vedtok veilagets styre følgende:

 

Et flertall på det siste årsmøtet (2015/16) var negative til at veglaget skulle gjennomføre en opprusting av veien frem til Roe seter. Bakgrunnen var et forslag om å  høyne standarden på veien for å komme i gang med en brøyteordning. Flertallet på årsmøtet var også negative til å være med på en brøyteordning fra Dalsethaugen og nordover. Dermed tar veglaget verken intiativet til opprusting av veien eller starter noen brøyteordning. Ingen av veglagets medlemmer kan heller tvinges inn i en slik ordning. Samtidig har grunneierne i Dalset sameie 24 godkjente hyttetomter som skal ha høystandard. Det vil si at de også skal ha vinterbrøytet vei. Disse grunneierne har all rett til å ruste opp veien til egen næring for egen regning, uavhengig av vedtak i veglaget. Denne opprustingen er allerede gjennomført. Grunneierne vil også ta initiativet til en brøyteordning for fremtidige hytteeiere i det nye tomtefeltet. Veglaget skal i henhold til vedtektene forvalte veien på en tidsmessig måte i forholdt til hytteinteressene i området. Det vil si at vi stiller oss positive til en brøyteordning som finansieres av grunneierne i Dalset sameie og/eller de som kjøper tomter i det nye hyttefeltet. Vi må også godkjenne brøyteordningen på de ca 1,5 km på Roevegen. Veglaget kan også ta ansvaret for organisering av hele den nye brøyteordningen på Nore-siden. Eldre hytteeiere har full anledning både til å kjøpe seg inn på opprustingen av veien og selv ta initiativet til å være med på den nye brøyteordningen. De som ikke ønsker dette, betaler veglaget 500 kr. for å kjøre opp til Dalshaugen som tidligere. Nye og gamle hytteeiere som skal være med på brøyteordningen, må betale det denne koster delt på antall hytter som skal være med og i tillegg 500 kr. for å kjøre opp til avkjørselen til Dalsethaugen, kr. 480 i administrasjonsgebyr til veglaget og kr. 570 for vedlikehold av Roevegen. Dersom en eller flere grunneiere for egen regning vil ruste opp vegen videre nordover fra avkjørselen til det nye tomtefeltet, stiller veglaget seg positive også til dette. En ny brøyteordning kan også omfatte brøyting videre nordover for gamle hytteeiere som selv ønsker å være med på finansieringen av denne. For å skille mellom hytteeiere som i henhold til årsmøtets vedtak fremdeles skal betale det samme som tidligere og vintertid parkere ved Dalsethaugen, og eventuelle nye hytteeiere som skal være med på den nye brøyteordningen som grunneierne tar initiativet til, bør det settes opp en bom, som da må finansieres av de som tar initiativ til brøyteordningen. Eventuelt må det bare settes opp et skilt som informerer om at kjøring videre fra Dalsethaugen kun er for de som har betalt for vinterbrøyting. 

 

På Nore-siden har det også i løpet av året vært behov for en avklaring rundt premissene for brøyting gjennomført av næringsdrivende fra Eide og opp til fjellet. I et eget grunneiermøte 31. mars 2017 ble det bestemt at veien måtte rustes opp før mer vinterbrøyting opp fra Eide kunne gjennomføres. Hva som måtte gjøres skulle bestemmes etter en vurdering gjort av tredjeperson (det ble i møtet pekt på Lars Letmolie). Veilaget skulle søke om midler til denne opprustingen. Utover dette skulle alle kostnader dekkes av Dalset sameie/Dalset utvikling. I regi av en eller flere av grunneierne  eller næringsdrivende kunne veien holdes oppe gjennom hele vinteren, men måtte da både brøytes og ved behov gruses slik at sikkerheten ble ivaretatt. Tilgangen skulle begrenses til grunneierne og kjøring på oppdrag fra disse og de fem hytteeierne som i dag ikke regnes som brukere av veien opp til Dalsethaugen vinterstid. I tillegg kunne veistyret også gi andre næringsdrivende spesielle tillatelser til kjøring vinterstid, dersom det var behov for det. Bommen skulle holdes låst og grunneiere og andre med kjøretillatelse skulle få tildelt nøkkel. Ved Roe skulle det opplyses med skilt at veien var vinterstengt og at bommen var låst i andre enden av veien. 

 

Sommervedlikehold Eide - Rollag grense

Jonny Myrann har hatt oppsyn med veien gjennom hele året. Veien ble skrapet flere ganger både vår og høst. Det ble ryddet noe vegetasjon langs veien og gjennomført kantslått. Det ble kjørt på sju lass med grus til opprusting av veibanen. Hele veistrekningen ble saltet med over 9 tonn med salt, noe som også er en betydelig kostnad. Totalt kom kostnadene for vedlikeholdet av veien på nesten kr. 72.000. 

 

53 hytteeiere betalte kr. 470 for dette sommervedlikeholdet (ca. kr. 25.000)  Veien får også en årlig overføring fra Vegglifjellvegen veglag på kr. 25.000.  Det var også budsjettert med kr. 25.000 i inntekt fra tømmertransport, noe som ikke slo til. Dette medførte et underskudd på. ca kr. 12.000 i driften av veien.

 

Sommer- og vintervedlikehold Vegglifjellveien  – Nore og Uvdal grense:

Driftsavtale med Vegglifjellvegen veglag BA ble inngått i 2006. Dette er en avtale som er videreført ut våren 2017. VVBA utfører sommervedlikehold og brøyting langs Persbuvegen fram til Nore grense. 51 hytteeiere og 1 grunneier på Rollag-siden og 47 hytteeiere på Nore-siden betalte kr. 500 til VVBA for dette vedlikeholdet. VVVBA overfører kr. 25.000 av inntektene fra bommen sin til vedlikehold av veien fra Eide til Dalsethaugen (Nore grense). Styret har bestemt at sistnevnte sum bør økes, siden den ikke er justert siden 2006 og trafikken over til Nore er økende, og skal forhandle med VVVBA om dette. 

 

Sommervedlikehold Høybuli/Persbuhaugen/Rustveien/Dalsethaugen:

På Dalsethaugen er det utført salting og kjørt på et lass med lappemasse. Her er det i år ikke utført vedlikehold for mer enn kr. 16.000 (inkludert salting), noe som var lavere enn budsjettert og førte til et overskudd for veien. 

 

I Persbu/Høybuli-området ble det gjort et krafttak med å legge nytt bærelag på Persbuhaugen, og veien over til Høybuli ble gruset. Her måtte man ta tak i et etterslep på vedlikeholdet, noe som medførte kostnader på over kr. 70.000, og et underskudd i forhold til inntektene på ca. kr. 14.000. 

 

Både på Dalsethaugen og Høybuli/Persbuhaugen ble det utført tining av stikkrenner og tetting av hull i veibanen på vårparten. Begge veistrekningene ble saltet. 

 

 

Brøyting Høybuli/Persbuhaugen og Dalsethaugen 

For vintersesongen 2016 (2015/16) ble det brøytet 33 turer på Dalsethaugen. Brøyter har her en betaling på kr. 2660 per tur. Den totale k    ostnaden ble på kr. 87.000.  En kostnad på ca. kr. 1950 per hytte. Det er nå 45 hytter og 1 grunneier som skal dele på brøyteutgiftene på Dalsethaugen. 45 hytter betaler også kr. 1800 for brøyting av privat parkeringsplass. I tillegg betales det kr. 500 til Vegglifjellvegen for brøytingen opp til bommen på Dalsethaugen. 

 

Det ble brøytet 43 turer i Persbu/Høybuli-området. Turprisen er på kr. 3250 per tur. En kostnad på kr. 880 per hytte. I tillegg betalte 123 hytteeiere kr. 1450 for privat parkeringsplass. 16 hytter betalte kr. 350 for fellesparkering langs veien.  

 

Administrasjon av laget 

Herunder ligger styret- og regnskapskontorets arbeid for 313 hytteeiere og 31 medeiere  — totalt 344 medlemmer med fakturering, regnskap og informasjon. Den totale omsetningen er nå på rundt kr. 1 million per år (avhengig av hvor mye snø og brøyting det er i vintersesongen). I tillegg administreres vedlikehold og brøyting av veiene gjennom hele året, herunder også naturskader og interessekonflikter mellom grunneierne og mellom grunneiere og hytteeiere. I tillegg prosjekteres det en nivåhevning av veien i Nore og styret har ansvar for oppsyn av hele veinettet med sideveier fra Vegglifjellvegen til Eide året rundt. De fleste hytteeierne og grunneiere som selger tomter betaler kr. 480 for dette. Hytteeierne på Persbuvegen (avkjøring Vegglifjellvegen - Persbu) betaler kr. 250.

 

Økonomi

Veilagets totale inntekter for 2016 var på kr. 812.000. Utgiftene var på kr. 825.000 Det utgjør et underskudd på kr. 13.000. Isolert sett gikk områdene Persbu/Høybuli og Roevegen med  underskudd grunnet mye vedlikehold, mens Dalsethaugen fikk et overskudd grunnet at mye av vedlikeholdet her var gjort året før. Underskuddet og overskuddet overføres for hver avdeling til neste års budsjett (vedtatt i styremøte i september 2016). Over sikt har vi sett at inntektene til vedlikehold av veiene er noe for lave gjeldende samtlige veistrekninger, og derfor foreslås avgiften økt med kr. per hytteeier. 

 

Annet:

Websider for veilaget skal inneholde all relevant informasjon om laget (vedtekter, protokoller, fakturering o.l.) og dets løpende aktiviteter (styrearbeid, vedlikehold). Se: http://www.vegglifjell.no/veglaget-persbu-roe-eide/category414.html. Alle årsmøtedokumentene skal også finnes her.

 

For at styret skal kunne gjøre en god jobb er det også viktig med tilbakemeldinger.

E-post til styrets leder er: oystein.morten@gmail.com. 

 

For styret

Øystein Morten

12.04.17

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo