NATURFORVALTER KJETIL HEITMANN
VARSEL OM PLANARBEID:

TURISTANLEGG
PÅ MYREFJELLTOPPEN, SØRE VEGGLIFJELL,
ROLLAG KOMMUNE

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med reguleringsplan for turistanlegg på Myrefjelltoppen på
Søre Vegglifjell, i hht. plan og bygningslovens § 12-8 og forskrift om behandling av private forslag til

detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Formålet med planarbeidet er å regulere et første bygge-
trinn for et turistanlegg med servicebygg og utleiesenger, og som også skal være et møtested for hele

Søre Vegglifjell.
Planområdet er i samsvar med forslag til ny kommunedelplan for Vegglifjell som kommunestyret
besluttet å sende ut til høring i juni 2020, og framgår av vedlagte kartutsnitt. Planarbeidet berører
landbrukseiendommene gbnr 10/1 og 85/2 samt eiendommen gbnr 10/115. Rollag kommune har ikke
stilt krav om utarbeidelse av planprogram med egen konsekvensutredning for planarbeidet.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Naturforvalter AS ved Kjetil Heitmann, Numedals-
tunet 3628 Veggli, mobil 90 91 98 60, epost kjetil.heitmann@naturforvalter.no. Planinitiativ som

beskriver planarbeidet og referat fra oppstartmøte fra Rollag kommune kan fås ved henvendelse til
samme sted. Frist for å gi uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet er 17. november 2020.