VARSEL OM PLANARBEID: PERSBU FJELLPARK,
NORDRE VEGGLIFJELL, ROLLAG KOMMUNE

NATURFORVALTER KJETIL HEITMANN

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Persbu
fjellpark på Nordre Vegglifjell, i hht. plan og bygningslovens § 12-8 og forskrift om behandling av private
forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Formålet med planarbeidet er å regulere et
område til fritids- og turistformål, med campingareal, utleieenheter og service- og aktivitetsanlegg.
Planområdet er på 68 dekar og er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Vegglifjell fra 2010, og
framgår av vedlagte kartutsnitt. Planarbeidet berører eiendommen gbnr 32/4. Rollag kommune har ikke
stilt krav om utarbeidelse av planprogram med egen konsekvensutredning for planarbeidet.
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Naturforvalter AS ved Kjetil Heitmann, Numedalstunet 5, 3628 Veggli, mobil 90 91 98 60, epost kjetil.heitmann@naturforvalter.no. Planinitiativ som
beskriver planarbeidet og referat fra oppstartmøte fra Rollag kommune kan fås ved henvendelse til
samme sted. Frist for å gi uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet er 19. mars 2021.