Til innholdet

§1: Vegglifjell Hytteeierforenings formål er å verne om og fremme felles interesser for eiere av hytter i Vegglifjell-området. Foreningen skal være et fritt, upolitisk og selvstendig organ.

§ 2: Omfanget av foreningens virksomhet bestemmes av Årsmøtet. De oppgaver foreningen, dens styre og øvrige tillitsvalgte skal prioritere er slike som er til beste for foreningens medlemmer i sin alminnelighet, eller av spesiell interesse for en større del av medlemsmassen. Av prioriterte oppgaver er: – Opprettelse, vedlikehold og merking av et nett av skiløyper og sommerturstier. – Ivaretakelse av hytteeiernes interesser når det gjelder miljø og natur ved overvåkning av utslipp, vurdere forsvarlighet av nye reguleringsplaner eller endringer av eksisterende planer i Vegglifjellomirådet. – Være en seriøs og aktiv høringsinstans for Rollag kommune i forbindelse med alle tiltak som planlegges i Vegglifjell og som kan ha betydning for hytteeierne. – Ivareta medlemmenes interesser overfor Fjellvegen Veglag B.A. – Ivareta kontakt med Rollag kommune og andre instanser i Rollag som kan ha betydning for hytteeierne eller for den generelle utvikling i fjellet. Styret eller de enkelte medlemmer av styret har ikke anledning til å påføre foreningen økonomisk risiko eller økonomisk ansvar utover det som årsmøtet fastsetter på basis av fremlagte forslag.

§ 3: For best mulig å ivareta de oppgaver som er omtalt i § 2 har styret fullmakt til å oppnevne enkeltmedlemmer av styret til å delta i organisasjoner/foreninger/foretak på foreningens vegne, dog med de begrensninger som følger av disse vedtekter.

§4: Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

§ 5: Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer. Styret representerer foreningen utad og forestår foreningsvirksomheten i overensstemmelse med foreningens formål, i henhold til vedtektene og i henhold til årsmøtets beslutninger. Foreningens leder velges for ett år ad gangen. De øvrige styremedlemmer velges slik at to medlemmer velges for to år det ene året og de tre øvrige for tre år det påfølgende år.

VHF – Vedtekter. Det velges en valgkomite på tre medlemmer. Disse velges for tre år ad gangen, dog slik at man ved første gangs valg velger det ene medlem for ett år og medlem nr. 2 for to år. Dermed vil ett medlem være på valg hvert år.

§6: Over styrets forhandlinger føres referat. For at styret kan treffe en lovlig beslutning, må minst tre styremedlemmer delta i avgjørelsen.

§7: Foreningens regnskap følger kalenderåret.

§8: Styret kan nedsette komiteer eller utvalg til behandling av særskilte saker.

§9: Styret bestemmer selv når det er nødvendig å avholde styremøter.

§ 10: Innkalling til årsmøte skjer ved skriftlig melding til foreningens medlemmer.

§ 11: Ordinært årsmøte holdes i påsken. Ekstraordinært årsmøte holdes når dette besluttes av styret, likeså når det forlanges av minst 1/3 av foreningens medlemmer og forutsatt at kravet ledsages av oppgave over de saker som kreves behandlet.

§ 12: De saker som skal forelegges årsmøtet skal nevnes i innkallelsen og behandles i den orden de er nevnt, med mindre årsmøtet selv bestemmer noe annet. På det ordinære årsmøte skal det foreligge til behandling:

VHF – Vedtekter

  1. Styrets beretning om virksomheten i foreningens siste arbeidsår.
  2. Godkjennelse av regnskapet for siste kalenderår.
  3. Valg av leder og medlemmer til styret.
  4. Valg av revisor.
  5. Valg av valgkomite
  6. Innkomne skriftlige forslag.
  7. Eventuelt.

§13: Styret innkaller til årsmøte minst en mnd. før avholdelsen. Alle saker som et medlem eller en gruppe medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret ihende tre uker før årsmøtet.

§14:
Årsmøtet ledes av styrets leder formann. Kommer det på årsmøtet opp spørsmål eller forslag om behandling av andre saker enn de forelagte, kan disse drøftes dersom årsmøtet samtykker i dette gjennom avstemning.

§ 15: Ved enhver stemmegivning i foreningens anliggender kan bare de personlig møtende medlemmer (hyttteeiere) ta del. Alle avstemninger avgjøres med alminnelig stemmeflertall. Stemmerett og talerett forutsetter at medlemskontingent er betalt.

§16: Forandringer av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet. Til sådan beslutning kreves to tredjedels stemmeflertall av de avgitte stemmer. Til oppløsning av foreningen eller sammenslutning med en annen organisasjon kreves det at styret har anbefalt beslutningen og at denne vedtas med to tredjedels stemmeflertall.

§ 17: Besluttes foreningen oppløst eller sammensluttet med en annen organisasjon, bestemmer årsmøtet etter innstilling fra styret, hva som skal skje med foreningens midler og rettigheter.

Versjon B – 17. April 2003

VHF Vedtekter