Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKJÆRBREKKAVEGEN SA

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 28. november 2013

§1.        Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Skjærbrekkavegen SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§2.        Forretningssted

Forretningskontoret er i Rollag kommune.

§3.        Virksomhet

Selskapet har til formål å forbedre adkomst og transportforholdene i områdene tilhørende medlemmene gjennom bygging, vedlikehold og utbedring av veier.

Virksomhetens avkastning blir stående i virksomheten.

§4.        Andelsinnskudd, medlemmer og medlemskontingent

Andelsinnskuddet settes til kr 0,- og kan derfor verken forrentes eller tilbakebetales ved utmelding.

Årsmøtet avgjør inntak av nye medlemmer og de betingelser eller kontingent som kreves.

Medlemskapet følger de eiendommer hvis eiere tidligere har vært medlem.

§5.        Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital.

§6.        Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 5 medlemmer. Velges for 2 år slik at 3 er på valg det ene året, og 2 er på valg neste år.

Blant styremedlemmene velger årsmøtet leder og nestleder; disse velges for 1 år.

Det velges minst 1 varamedlem; velges for 3 år.

For at beslutninger i styret skal være gyldige må minst 3 styremedlemmer, hvorav styreleder eller nestleder være tilstede, og i dette tilfellet må minst 3 møtende være enige for at en beslutning skal være gyldig.

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

Styret ansetter kasserer, og konstituerer eventuelle andre titler i styret.

§7.        Revisorer

Blant medlemmene velger årsmøtet 2 revisorer; disse velges for 2 år; 1 på valg hvert år.

§ 8.       Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomite på 2 medlemmer; 1 på valg hvert år. Ledervervet i komiteen rullerer årlig slik at ingen er leder 2 år etter hverandre. I tillegg til å forberede valg, skal komiteen også legge frem forslag til godtgjørelse til styret på årsmøtet.

§9.        Ordinært årsmøte

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.
  3. Eventuelle saker medlemmene ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen 1. februar det år årsmøtet holdes. For sent innkomne saker kan avvises.

§10.     Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt noe dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på innskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler skal gå til foretakets formål, alternativt allmennyttige formål.

§11.     Voldgift.

Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift eller bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

§12.     Pantsetting.

Andeler kan ikke pantsettes.

§13.     Virkesoppgjør tømmer.

Alle som bruker veien til framdrift av virke plikter å betale avgift etter årsmøtevedtak. Det er skogeier som har ansvar for innbetalingen.

Avgiften betales for vinterdrift(15/10 til 10/5) innen 30/5.

Avgiften betales for sommerdrift(10/5 til 15/ 10) innen 30/10.

Ikke-medlemmer betaler 4 ganger avgiften for medlemmer. Avgifter som betales for sent tillegges vanlig forsinkelsesrente. I tilfelle manglende eller uriktig oppgave kan styret skjønnsmessig fastsette kvantum og avgift.

Soneinndeling:

Sone 1: Bakke til Bakkenyset

Sone 2: Bakkenyset til Sagstugo

Sone 3: Sagstugo til Sørkje og Sundtjønn/Vorset

§14.     Veiavgifter.

Årsmøtet fastsetter avgiftssatser for bruk av veien.

§15.     Veiens stenging.

Styret kan bestemme stenging av veien ved spesielle værforhold eller skader. Styret kan også bestemme at det treffes aksellastrestriksjoner.

§16.     Veiens renhold ol.

Enhver skogeier plikter å sørge for å fjerne kvist og annet avfall som ved drift på vedkommende eiendom måtte påføre veien, stikkrenner, grøfter etc.

Virke må aldri legges nærmere enn 1 meter utenfor veigrøft. Slepekjøring eller kjøring med maskiner som setter spor er forbudt uten styrets særskilte tillatelse. Anlegg av opplags- og velteplasser må godkjennes av styret, likeledes alle avkjøringer og annen byggevirksomhet som kan tenkes å skade veien eller veiens bruk og vedlikehold.

§17.     Ansvar

Medlem eller trafikant som ikke overholder vedtektenes bestemmelser, eller retter seg etter styrets anvisninger eller pålegg, er selv ansvarlig for de skader han derved påfører veien og dets anlegg, og plikter å utbedre disse. Hvis slik utbedring ikke blir gjort, eller gjort på lite tilfredsstillende måte, kan styret besørge skaden utbedret på trafikantens bekostning.